Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání druhopisu matričních dokladů

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Duplikáty rodných, oddacích a úmrtních listů

Matriční doklad lze vydat osobě, které se událost týká, dále pak rodinným příslušníkům, za které se považují dle zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách: manžel/ka, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci a sourozenci. Příbuzenský vztah je nutno doložit.  Duplikáty lze vydat také zplnomocněným zástupcům (je nutná úředně ověřená plná moc) a je nutno prokázat totožnost osoby občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Duplikáty (kopie) rodných, oddacích a úmrtních listů lze vydat na žádost, která může být:

  1. podána osobně (správní poplatek 100,- Kč je uhrazen na místě) 
  2. vyplněna a zaslána poštou (správní poplatek 100,- Kč lze vložit do obálky a spolu se žádostí odeslat doporučeně na adresu úřadu). Matriční doklad je zaslán spolu s potvrzením o zaplacení na adresu žadatele, uvedenou v žádosti, a to doporučeně do vlastních rukou na červenou doručenku.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Zuzana Voltrová

Formuláře:

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load