Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ověřování podpisů a fotokopií listin

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Legalizace (ověření podpisů na listině )

-  legalizace nebude provedena, jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Vidimace (ověření fotokopie dokladů ). 

Žadatel předloží originál, popř. již listinu vidimovanou  a fotokopie této listiny.

Vidimace se neprovede:

  • opisu (kopie) občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby,
  • jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem,
  • jsou-li v listině, která si vidimuje změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při legalizaci(ověření podpisu) přeloží žadatel, státní občan ČR, platný doklad totožnosti, a to občanský průkaz, cestovní doklad nebo řidičský průkaz.

Pokud se jedná o cizince, ten předloží platný cestovní doklad, občanský průkaz nebo povolení k pobytu.


Správní a jiné poplatky:

  • ověření jednoho podpisu 30 Kč
  • ověření fotokopie listiny 30 Kč za každou i započatou stranu


Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load