Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ohlášení živnosti

Živnost je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.
Ohlašovací živnosti jsou:
1. řemeslné (příloha č. 1 z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění)
2. vázané (příloha č. 2 z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění)
3. živnost volná (příloha č. 4 z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

1. fyzické osoby samostatně, 2. právnické osoby (člen statutárního orgánu, prokurista, likvidátor), 3. zmocněnec na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení:

K získání živnostenského oprávnění je zapotřebí splnit následující všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, kterými jsou:

Všeobecné podmínky u fyzické osoby jsou:

* plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti

* bezúhonnost (u občanů ČR se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Tento doklad ohlašovatel živnostenskému úřadu nedokládá, živnostenský úřad si jej vyžaduje z evidence Rejstříku trestů v elektronické podobě).

Zvláštní podmínky u fyzické osoby k provozování živnosti je nutno doložit doklady prokazující odbornou způsobilost (doklady o vzdělání, praxi, osvědčení apod.) podle druhu živnosti:

* řemeslná živnost – odborná způsobilost podle § 21 a § 22 živnostenského zákona

* vázané živnosti – odborná způsobilost podle § 24 a přílohy č. 2 živnostenského zákona 

Pokud ohlašovatel nesplňuje sám podmínky odborné způsobilosti, může ustanovit odpovědného zástupce, který tyto podmínky splňuje. K ohlášení živnosti je pak v tomto případě nutné doložit souhlas odpovědného zástupce s ustanovením do funkce (viz formulář „prohlášení odpovědného zástupce“).

U ohlašovatele ani u jeho odpovědného zástupce nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti uvedená v § 8 živnostenského zákona (například uložený zákaz činnosti, překážka související s insolvenčním řízením nebo vzniklá z důvodu zrušení živnostenského oprávnění pro závažné porušení zákona).

Liší-li se adresa sídla ohlašovatele od jeho bydliště, je nutné doložit k ohlášení živnosti ještě doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je sídlo umístěno (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti apod.). Tento doklad je nutné doložit i v případě, pokud je adrese bydliště shodná s adresou sídla, ale tato adresa je zároveň adresou ohlašovny, správního orgánu nebo zvláštní matriky.

U právnické osoby musí všeobecné a zvláštní podmínky (podle § 6 a § 7) splňovat odpovědný zástupce. Do funkce odpovědného zástupce se ustanovuje osoba, která je jejím statutárním orgánem, nebo jeho členem a splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona. Nelze-li ustanovit odpovědného zástupce z těchto osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen kontrolního orgánu této právnické osoby.

U podnikatele ani u jeho odpovědného zástupce (§ 11 odst. 3 ŽZ) nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona (například uložený zákaz činnosti, překážka související s insolvenčním řízení nebo vzniklá z důvodu zrušení živnostenského oprávnění pro závažné porušení zákona).

Právnická osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže po dobu trvání tohoto zákazu živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá, provozovat. Neexistence překážky provozování živnosti u právnické osoby se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Živnostenský úřad je oprávněn vyžádat si výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu.

U živností vyžadujících splnění zvláštních podmínek provozování živnosti je nutno doložit doklady prokazující odbornou způsobilost (doklady o vzdělání, praxi, osvědčení apod.) odpovědného zástupce podle druhu živnosti:

* řemeslná živnost – odborná způsobilost podle § 21 a § 22 živnostenského zákona

* vázané živnosti – odborná způsobilost podle § 24 a přílohy č. 2 živnostenského zákona

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ohlášení živnosti je možné podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo do datové schránky úřadu. Dále je možné žádost podat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). V souladu s ustanovením § 45a odst. 3 živnostenského zákona se ohlášení předkládá na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • tel.: 474 319 631, e-mail: jitka.krausova@mesto-kadan.cz, zuzana.libiakova@mesto-kadan.cz

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Fyzické osoby předloží:

 • vždy - občanský průkaz k ověření osobních údajů
 • formulář ohlášení živnosti (jednotný registrační formulář – dále jen „JRF“) není třeba vyplňovat. Potřebné údaje sdělíte na místě pracovníkovi registrace živnostenského úřadu, který s ohlašovatelem formulář vyplní a předloží jej ohlašovateli ke kontrole a podpisu,
 • doklady prokazující odbornou způsobilost podnikatele nebo ustanoveného odpovědného zástupce, pokud ji zákon požaduje,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo, liší-li se adresa sídla od adresy bydliště. Uvedené platí i pro případ, že bydliště ohlašovatele je na adrese sídla ohlašovny (zvláštní matriky, správního orgánu),

Právnické osoby předloží:

 • občanský průkaz osoba jednající jménem právnické osoby,
 • formulář ohlášení živnosti (jednotný elektronický formulář – dále jen „JRF“) není třeba vyplňovat. Potřebné údaje sdělíte na místě pracovníkovi registrace živnostenského úřadu, který s ohlašovatelem formulář vyplní a předloží jej ohlašovateli ke kontrole a podpisu,
 • doklad, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního rejstříku nebyl ještě proveden,
 • doklady prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce.

Doklady se předkládají v originále, případně v úředně ověřené kopii. Jestliže doklady nejsou vydány v českém jazyce, dokládají se včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.


Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů takto:

 • 1 000,- Kč v hotovosti - za první ohlášení živnosti (začínající podnikatel, nově založená firma),
 • 500,- Kč v hotovosti - za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlášena jedna či více živností.

Lhůty pro vyřízení:

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě do 5 pracovních dnů provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.


Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load