Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o koncesi

Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu. Předmět podnikání je třeba v žádosti o koncesi uvést v úplném nebo částečném rozsahu podle přílohy č. 3 živnostenského zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podnikatel – fyzická osoba, podnikatel – právnická osoba (člen statutárního orgánu, prokurista, likvidátor), zmocněnec na základě plné moci.


Podmínky a postup řešení:

Jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, k žádosti o koncesi přiloží:

a) fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost, popřípadě doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce,

b) právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o koncesi je možné podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu nebo zaslat kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). V souladu s ust. 45a odst. 3 živnostenského zákona se ohlášení předkládá na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz – vždy sebou

Doklad prokazující odbornou kvalifikaci pro příslušnou koncesi u fyzické osoby i právnické osoby.


Správní a jiné poplatky:

První žádost o koncesi (začínající podnikatel, nově zakládaná firma) - 1 000 Kč v hotovosti

Další žádost o koncesi - 500 Kč v hotovosti

Lhůty pro vyřízení:

Žádost o koncesi se vyřizuje ve správním řízení ve lhůtě do 30 dnů, respektive 60 dnů v případě stanoviska příslušného správního orgánu. Na počkání v případě, že se jedná o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin jsou-li splněny všechny náležitosti.


Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • • Podání lze učinit též e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu:
    e-podatelna@mesto-kadan.cz

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load