Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Přerušení, pokračování provozování živnosti

Podnikatel je oprávněn oznámit přerušení provozování živnosti. Jestliže toto oznámení vůči živnostenskému úřadu učiní, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení (§ 31 odst. 11 živnostenského zákona).
Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti lze pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení (§ 31 odst. 12 živnostenského zákona).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podnikatel – fyzická osoba, podnikatel – právnická osoba (člen statutárního orgánu, likvidátor, prokurista), zmocněnec na základě plné moci.


Podmínky a postup řešení:

Jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou, lze oznámit přerušení nebo pokračování v provozování živnosti jen s písemným souhlasem předběžného insolvenčního správce. V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, oznámit přerušení nebo pokračování provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným oznámením, které můžete uplatnit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu, a to osobně, poštou, do datové schránky zvoleného úřadu.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, cestovní pas.

Správní a jiné poplatky:

Přerušení provozování živnosti a případné pokračování v provozování živnosti není zpoplatněno.


Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load