Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zahájení, ukončení provozování živnosti v provozovně

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží, nebo poskytování služeb a mobilní provozovna. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.
Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podnikatel – fyzická osoba, podnikatel – právnická osoba (statutární zástupce, prokurista, likvidátor), zmocněnec na základě plné moci.

 


Podmínky a postup řešení:

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu. Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

1.Vytisknout Změnový list uložený v seznamu tiskopisů, vyplnit ho a doručit na živnostenský úřad.

2.Dostavit se na kterýkoliv živnostenský úřad a nahlásit změnu (zahájení, ukončení).


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, cestovní pas.

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

  • Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny.
  • Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon).
  • Provozovna musí být označena podle ustanovení § 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona.

 


Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load