Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Oznámení změny v registru živnostenského podnikání

Podnikatel je povinen obecnímu živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel či informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem. Oznámení změn lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podnikatel – fyzická osoba, podnikatel – právnická osoba (statutární zástupce, prokurista, likvidátor), zmocněnec na základě plné moci.


Podmínky a postup řešení:

  • k oznámeným změnám musí být doloženy doklady, které tyto změny prokazují,
  • jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou, může taková osoba učinit úkony související se změnou živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem předběžného insolvenčního správce,
  • v průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, činit úkony související se změnou živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Změnu lze provést u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu, a to osobně, poštou, do datové schránky zvoleného úřadu.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

1. Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

2. Doklady prokazující danou změnu, příkladem uvádíme: změna sídla - fyzická osoba předloží doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila osoba své sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky, nebo na adrese sídla správního orgánu. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory sídla umístěny, že s umístěním souhlasí.


Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sazebník – část I, položka 24. Poplatek se hradí v hotovosti na živnostenském úřadě. Výš správního poplatku je dána druhem požadované změny 100,- nebo 500,- Kč. Poplatek je splatný při oznámení změny, jestliže nebude zaplacen, úkon se neprovede.


Lhůty pro vyřízení:

Živnostenský úřad provede zápis požadované změny do živnostenského rejstříku a vydá vyrozumění o provedené změně nebo ve lhůtě do 5 pracovních dnů vydá podnikateli výpis.

 


Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • • Podání lze učinit též e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu:
    e-podatelna@mesto-kadan.cz

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load