Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Bytová nouze – ztráta bydlení

Pokud se dostanete do situace, v níž ztratíte bydlení nebo vám ztráta doložitelně hrozí v nejbližší době, má město Kadaň možnost poskytnout pomoc prostřednictvím své sítě třístupňového sociálního bydlení, dále je k dispozici krizový byt pro rodiny s dětmi a sociální služby noclehárny a denního centra.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

občan města Kadaně, který ztratí bydlení nebo mu doložitelně hrozí ztráta bydlení

Podmínky a postup řešení:

Občan vyplní všeobecnou žádost o byt, příp. po domluvě žádost o konkrétní sociální byt a doloží čestné prohlášení, že nevlastní ani nemá v pronájmu žádný byt s dokladem o ukončení vztahu k poslednímu místu pobytu/bydliště, příp. doloží podepsané prohlášení pronajímatele, u něhož v čase podání žádosti bydlí, že mu bude ukončena/neprodloužena/vypovězena nájemní smlouva se zdůvodněním.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

občanský průkaz, doklady/smlouvy k místu stávajícího nebo posledního místa pobytu/bydliště

Správní a jiné poplatky:

Případ bude projednán bezodkladně na nejbližší bytové komisi, která doporučí další postup, příp. přidělení bytu radě města. V případě přidělení krizového bytu bude jednat bytová správa s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a s vedením města v rámci hodin či dnů dle akutnosti a oprávněnosti případu. 

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load