Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o byt s dluhem

Pokud byl městu vrácen byt s dluhem na nájemném, je nabídnut na úřední desce po dobu 30 dnů s uvedením výše dluhu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel, který žádá o přidělení bytu musí splňovat tyto podmínky: 

a) musí být starší 18 let (resp. 17 let v případě dětí v ústavní výchově)

b) nesmí být vlastníkem bytu, rodinného domu nebo bytového domu v Kadani

c) nesmí mít uzavřenou nájemní smlouvu k bytu v Kadani

Podmínky a postup řešení:

Žadatel musí nejpozději v poslední den zveřejnění na úřední desce podat vyplněnou žádost o přidělení nabízeného bytu s dluhem a podepsat čestné prohlášení, které je součástí žádosti.Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

občanský průkaz

Lhůty pro vyřízení:

Po ukončení lhůty pro vyvěšení nabídky bytu s dluhem na úřední desce jsou žádosti předložené do bytové komise Rady města a ta doporučí nejvhodnější žádost Radě města, která schvaluje přidělení bytu (cca 1x měsíc). 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Vybraný nájemce podepíše s pronajímatelem dle § 1892 občanského zákoníku „Dohodu o přistoupení k dluhu“. Dluh uvedený v dohodě o přistoupení k dluhu zaplatí žadatel ke dni podpisu nájemní smlouvy na účet pronajímatele nebo v hotovosti.


Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load