Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Řešení pojistných událostí

Jedná se o řešení pojistných událostí, při nichž vznikla škoda na majetku nebo na zdraví druhých osob na pozemcích v majetku Města Kadaň a ze zavinění města.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o odškodnění za vzniklou škodu (formou volné žádosti adresované na Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň) – dvojmo podat na podatelnu s tím, že podatelna žádosti orazítkuje datumovkou a přidělí číslo jednací došlé písemnosti (žádosti), přičemž jednu vrátí žadateli a druhou dále postoupí k řešení příslušnému zaměstnanci úřadu.

  • uvést místo, datum a čas vzniku škodní události, dále popsat příčiny a průběh vzniku škodní události

  • uvést rozsah a co bylo poškozeno (zdraví, majetek apod.)

  • uvést jméno, příjmení a bydliště (popř. korespondenční adresu) poškozeného, je vhodné uvést i další kontaktní údaje (telefon, e-mail)

  • pokud je to možné, uvést do podané žádosti případné svědky škodní události vč. jejich kontaktních údajů a pořídit o škodní události příslušnou fotografickou dokumentaci (může být doloženo i dodatečně v průběhu vyřizování žádosti)

Na základě podané žádosti dojde k nahlášení na pojišťovnu a k registraci pojistné události.

V průběhu dalšího vyřizování zaregistrované pojistné události je nutné doložit veškeré požadované podklady a dokumenty (např. záznamy o ošetření či hospitalizaci poškozeného, lékařské zprávy, hodnocení bolestného, fotodokumentaci vztahující se k pojistné události, popř. podklady dokazující výši škody při poškození majetku – faktury, pokladní doklady aj.).


Formuláře:

  • Posudek o bolestném - formulář Kooperativa

    Tento formulář vyplní ošetřující lékař poškozeného vč. bodového hodnocení, originál tohoto dokumentu předejte na Město Kadaň - do podatelny MěÚ nebo přímo odpovědnému pracovníkovi (Lenka Waldhauserová).
    ikona souboruPOSUDEK O BOLESTNÉM.pdf (velikost: 61.4 KB, typ: .pdf)

Lhůty pro vyřízení:

Nejedná se o řízení dle správního řádu, vše závisí na včasném a úplném doložení všech potřebných dokladů k vyřízení škodní události žadatelem a na posouzení odpovědnosti Města Kadaně za vzniklou škodu pojišťovnou (nárok na odškodnění poškozeného nevzniká automaticky podáním žádosti, příslušný nárok nemusí být uznán).

Sdělení o vyřízení žádosti (vyplacení pojistného plnění/zamítnutí nároku poškozeného) zašle poškozenému pojišťovna.

Požadované podklady a dokumenty předávat vždy v originálu.

Dokumenty k pojistné události je možné předat do podatelny MěÚ Kadaň, nebo přímo příslušnému pracovníkovi odpovědnému za vyřizování pojistných událostí (Lenka Waldhauserová), který si pořídí z předložených písemností kopie. Po dohodě je možné zaslat také scan těchto dokumentů na e-mail: lenka.waldhauserova@mesto-kadan.czDatum poslední aktualizace: 24.8.2021

load