Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Parkovací karty pro zdravotně postižené občany

Speciální označení vozidel:
O 1 – Označení vozidla přepravujícího osobu, O 2 – Označení vozidla řízeného osobou těžce zdravotně postiženou (OZP) sluchově postiženou


KOMU JE URČEN
Držitelům ZTP a ZTP/P, kteří mají svůj automobil anebo kteří jsou v nějakém autě přepravováni.
Parkovací průkaz nelze získat bez průkazu osoby se zdravotním postižením s označením ZTP nebo ZTP/P.
Pokud někdo potřebuje parkovací průkaz do auta, ale není držitelem ZTP nebo ZTP/P, musí nejdřív podat Žádost o přiznání průkazu OZP na úřadu práce dle trvalého bydliště.
Je-li průkaz ZTP nebo ZTP/P přiznán, je nutné počkat na rozhodnutí a fyzické vydání průkazu. S originálem průkazu v ruce a s 1 aktuální fotografií o rozměru 35 x 45 mm pak lze během 1 úředního dne na počkání vyřídit parkovací průkaz. Držitel budoucího parkovacího průkazu musí být na patřičném úřadu vždy osobně přítomen, aby parkovací průkaz podepsal.

Stupeň invalidity a invalidní důchod nemá na parkovací průkaz žádný vliv.

K průkazu s označením TP není parkovací průkaz vydáván.

Pokud nemáte trvalý pobyt v Kadani, musíte si parkovací průkaz vyřídit tam, kde máte trvalý pobyt.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Držitel průkazu s označením ZTP a ZTP/P, který má svůj automobil anebo který je v nějakém autě přepravován.

Podmínky a postup řešení:

Parkovací průkaz je možné používat v jakémkoliv vozidle se držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P pohybuje nebo je přepravován. Parkovací průkaz je platný po dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P.K jednomu průkazu ZTP nebo ZTP/P je vždy vydáván 1 parkovací průkaz. Pokud držitel/ka ZTP vlastní 2 různá vozidla, parkovací průkaz užívá střídavě podle toho, kde je právě přepravován/a. Parkovací průkaz nemusí být umístěn pouze a stále v jednom vozidle. Osoba zdravotně postižená má právo vzít si ho s sebou do každého auta, ve kterém je přepravována. Jestliže držitel průkazů OZP není ve voze právě přepravován, neměl by být ve vozidle ani parkovací průkaz. V takovém případě by parkovací průkaz měl být schovaný (např. v palubní přihrádce).

Speciální označení č. O 2 smí být používáno jen ve vozidle řízeného osobou, které bylo označení vydáno. Umístěno musí být ve vozidle na viditelném místě, aby bylo zřejmé, že jde o vozidlo řízené sluchově postiženou osobou (zadní okno vlevo). Označení č. O 2 je nepřenosné.

VÝMĚNA PARKOVACÍHO PRŮKAZU
K výměne je třeba:
• původní parkovací průkaz
• 1 aktuální fotografie žadatele o rozměru 35 x 45 mm.

UMÍSTĚNÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU VE VOZE
V patřičném zákoně není umístění průkazu nijak detailně specifikováno, pouze se zde uvádí, že má být umístěn viditelně.
V praxi bývá parkovací průkaz nejčastěji umístěn za předním sklem vozu ze strany řidiče, přední stranou s vyznačenou platností směrem ven, takže sedíte-li ve voze, díváte se na zadní stranu parkovacího průkazu, kde je nalepená fotografie držitele.
Důležité je, aby byl Váš parkovací průkaz vždy umístěn tak, že je zřetelně vidět datum platnosti.

KOPÍROVÁNÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU
Originál parkovacího průkazu NELZE v žádném případě kopírovat a kopii nelze užívat jako originál.
Pokud by byl parkovací průkaz okopírován a používán, jedná se dle zákona o neoprávněné užití parkovacího průkazu.

ZTRÁTA NEBO ODCIZENÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU
Při ztrátě parkovacího průkazu, navštivte co nejdříve úřad, který jej vydal.
S sebou si vezměte originál průkazu ZTP nebo ZTP/P a 1 aktuální fotografii. Starý průkaz bude vyškrtnut z evidence a poté bude na počkání vystaven nový průkaz. Platnost bude stanovena shodně s platností Vašeho ZTP nebo ZTP/P. Vydání nového parkovacího průkazu je bez poplatku.

Jesliže byl parkovací průkaz odcizen, je nutné se co nejdříve po zjištění obrátit na polici a krádež oznámit. Policie s Vámi sepíše protokol, který je nutné předložit na úřadu, který průkaz vydal. Na úřadu bude pak vystaven nový parkovací průkaz. Vydání je bez poplatku.

PARKOVACÍ PRŮKAZ A ÚMRTÍ DRŽITELE
V takovém případě je někdo z nejbližších příbuzných povinen vrátit parkovací průkaz co nejdříve úřadu, který jej vydal.

PARKOVACÍ PRŮKAZ A SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
Průkazy s vyobrazeným uchem nejsou ekvivalentní podobnému parkovacímu průkazu s vyobrazeným vozíčkem.
To znamená nutnost platit dálniční poplatky při každé jízdě po dálnici, jak v ČR, tak i v zahraničí.
Průkaz sluchově hendikepovaného držitele neopravňuje ani k bezplatnému parkování na místech určených pro invalidy. Na těchto místech nemá ze zákona vůbec právo se zdržovat, a to ani v ČR, ani v ostatních zemích EU. Sluchově postižený tedy musí vždy platit parkovné.
Na průkaz s vyobrazeným uchem se nevztahují ani další výjimky, které souvisejí s parkovacím průkazem pro osoby s postižením tělesným.
Tento typ parkovacího průkazu má jen informativní charakter. Upozorňuje ostatní řidiče a účastníky provozu na skutečnost, že řidič takto označeného vozidla není schopen reagovat na zvukové podněty, jako např. troubení nebo houkání.

PARKOVACÍ PRŮKAZ A DĚTI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
Pokud je Váš syn/dcera držitelem průkazu ZTP/P, má podle zákona právo získat parkovací průkaz s vyobrazeným vozíčkem. Tento ho/ji (rodiče) opravňuje k bezplatnému parkování na místech určených pro invalidy, i k jízdě po dálnici bez dálniční známky.
Sluchově postiženým dětem, držitelům průkazu ZTP, náleží podle platné legislativy pouze parkovací průkaz s uchem.

VÝHODY speciálního označení vozidla:
Výhody jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,
§ 27.

Jde o bezplatné stání na místě pro vozíčkáře, označeném kresleným piktogramem ve většině měst a obcí ČR. Bohužel parkovací průkaz, byť platný, není univerzální. Pravidla parkování s parkovacím průkazem jsou schvalována Radou konkrétního města, takže se mohou lišit. To v praxi znamená, že někde parkuje držitel průkazů ZTP(/P) a parkovacího průkazu zcela zdarma, ale v jiném městě musí zaplatit minimální částku.

Parkovací průkaz opravňuje držitele k bezplatnému stání na místě pro vozíčkáře, označeném kresleným piktogramem, a to ve všech státech EU (mimo ČR - viz. výše).

Další výhody:
Možnost zřízení vyhrazeného stání před domem, bytem. Zřízení, tedy vyznačení piktogramu vozíčkáře na zem a instalaci vodorovné značky označující toto Vaše místo je v některých městech zpoplatněno. Některá města hradí zřízení vyhrazeného místa ze svého rozpočtu, takže pro držitele je to zdarma. 
Od poplatku za užití silnice, pozemní komunikace, na které vůz stojí, jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P osvobozeni.

S Vaším parkovacím průkazem smíte vjet do zákazu vjezdu a stát zde po dobu nezbytně nutnou např. k naložení nějakých věcí, ale Vaše vozidlo nesmí být překážkou na silnici a musí být jednoznačně splněna podmínka naléhavé nutnosti.
Není tedy možné parkovat vozidlo označené parkovacím průkazem v zákazu vjezdu nebo v zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou dopravní obsluze vjezd povolen jen proto, že jinde není volné místo nebo z důvodu výběru peněz z bankomatu.

Platný parkovací průkaz držitele neopravňuje:
• k vjezdu do zákazu vjezdu ani do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou, jestliže to není naléhavě, absolutně nutné
• k vjezdu do pěší zóny a k parkování v pěší zóně kdekoliv
• s platným parkovacím průkazem lze v pěší zóně parkovat zdarma kdekoli, kde je vyznačena parkovací plocha, je - li to naléhavě nutné
• ani s platným parkovacím průkazem nesmíte nikdy parkovat na chodníku
• parkovat tam, kde vozidlo je překážkou v plynulosti provozu, tj. třeba není možné parkovat před vchodem do obchodu
Smíte vjet do ulice se značkou Zákaz průjezdu s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen", s Vaším parkovacím průkazem máte právo vjet do zákazu stání a stát v zákazu stání po dobu nezbytně nutnou, např. k naložení nějakých věcí, ale Vaše vozidlo nesmí být překážkou na silnici.

Vozidla, která mají viditelně vystavený parkovací průkaz, nejlépe za předním sklem ze strany od řidiče, nemusejí mít zakoupenu dálniční známku, protože jsou od mýtného plně osvobozena. To však platí pouze na našem území, kde byl vydán parkovací průkaz. Ve všech ostatních státech je nutná dálniční známka. Platí přitom, že držitel obou průkazů musí vždy být přítomen ve vozidle.
Jakmile vjede na území cizího státu, musí si vždy zakoupit patřičnou dálniční známku. V zahraničí nelze používat český parkovací průkaz místo dálniční známky.
Důležité upozornění: Od 1. 1. 2021 jsou od poplatku na české dálnici osvobozeni i lidé se sluchovým postižením, kteří mají průkaz ZTP anebo ZTP/P s vyobrazeným uchem.

PARKOVACÍ PRŮKAZ, PRŮKAZ ZTP A ZTP/P A PLACENÉ PARKOVIŠTĚ
Tato problematika není legislativně upravena. Záleží vždy na tom, kdo je provozovatelem parkoviště. Pokud město, invalidní občan s platným průkazem OZP a rovněž s platným parkovacím průkazem má právo na placeném parkovišti parkovat zcela zdarma na kterémkoliv místě, pokud obecní nebo městská vyhláška nestanoví jinak. Ve většině městech má však i invalidní osoba, držitel/ka platného parkovacího průkazu, povinnost platit parkovné.

Pokud je však provozovatelem parkoviště soukromá společnost, jste povinni zaplatit plnou cenu (i přes ZTP nebo ZTP/P a parkovací průkaz).

PARKOVACÍ PRŮKAZ A ODTAH
Není pravdou, že auto s parkovacím průkazem pro zdravotně postižené nesmí být nikdy odtaženo ze silnice! PČR má právo auto odtáhnout, jestliže třeba překáží na silnici. Vozidlo s parkovacím průkazem jen NESMÍ dostat tak zvanou botičku.

PARKOVACÍ PRŮKAZ A BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Povinnost majitele vozidla auto označené parkovacím průkazem při blokovém čištění odstranit vyplývá z rozhodnutí příslušného úřadu městské části o Vašem vyhrazeném stání. Většinou platí, že i takto specificky označený vůz musí být při blokovém čištění pryč ze silnice. Pokud auto necháte v této době zaparkované na místě vyhrazeném k Vaší SPZ, dopouštíte se tím dopravního přestupku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kadani.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Kde nás najdete
  Městský úřad Kadaň, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Jana Roháče 1381, 1. patro, kancelář dv. č. 28.

  Úřední hodiny
  Pondělí a středa 8:00 – 11:30; 12:30 – 17:00 hodin
  Úterý, čtvrtek, pátek - mimo úřední dny bývají sociální pracovníci v terénu, mimo kancelář.
  Je vhodné se na schůzce domluvit předem telefonicky.

  Pracovníci
  Mgr. Lenka Vaic, kancelář dv. č. 28,
  tel.: 474 319 686, 702 203 450, e-mail: lenka.vaic@mesto-kadan.cz
  Michaela Kobzová, DiS., kancelář dv.č. 28,
  Tel.: 474 319 652, 720 972 193, e-mail: michaela,kobzova@mesto-kadan.cz

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Průkaz OZP s označením ZTP nebo ZTP/P
 • 1 aktuální fotografie o rozměru 35 x 45 mm
 • Občanský průkaz k prokázání totožnosti

 

Doklady od vozidla nejsou nutné.

 

Pro vydání speciálního označení vozidla č. O 2 je nutné předložit kromě výše uvedených, také řidičský průkaz.

 

V případě výměny speciálního označení je potřeba neplatné označení při žádosti o výměnu vrátit.

 

VYŘÍZENÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU V ZASTOUPENÍ, lze jen v těchto případech:
Osoby omezené ve svéprávnosti – opatrovník po předložení listiny o jmenování.
Osoby nezletilé – rodič po předložení rodného listu dítěte.

Nemůže-li se držitel průkazu ZTP či ZTP/P osobně dostavit na úřad, lze se telefonicky domluvit.Formuláře:

 • Žádné.

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Parkovací průkaz je vydán na počkání a je možné ho okamžitě začít používat.


Datum poslední aktualizace: 8.2.2021

load