Životní situace - potřebuji vyřídit

Bezdlužnost

O potvrzení o bezdlužnosti může požádat fyzická i právnická osoba.

Exekuce

Jedná se o exekuce nařízené z důvodu neuhrazení pokut nebo místních poplatků za komunální odpad nebo za psy:

• srážkami ze mzdy nebo blokací účtu u banky na základě exekučního příkazu vydaného Městským úřadem Kadaň - ekonomickým odborem jako správcem daně

• předané k vymáhání soudnímu exekutorovi

Nedoplatky v insolvenčním řízení

Jedná se o nedoplatky za neuhrazený místní poplatek za komunální odpad a za psy, za pokuty apod., vzniklé poté, co nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, tedy v průběhu insolvenčního řízení a po schválení oddlužení.

Dlužník je povinen tyto nedoplatky hradit řádně a včas, jinak má správce daně (MěÚ Kadaň) povinnost ohlásit tyto nedoplatky insolvenčnímu správci a příslušnému soudu. V důsledku vzniku nových dluhů může být dlužníkovi zrušeno povolené oddlužení z důvodu porušení podmínek oddlužení!!!

Placení pokut

Jedná se o pokuty a náklady řízení, uložené správními orgány města na základě příslušných zákonů (např. městskou policií, přestupkovou komisí v oblasti dopravních přestupků, přestupků proti občanskému soužití, živnostenským úřadem atd.)

Žádost o splátkový kalendář

Požádat o splátkový kalendář lze u pokut a nákladů řízení, uložených správními orgány města na základě příslušných zákonů (např. městskou policií, přestupkovou komisí v oblasti dopravních přestupků, přestupků proti občanskému soužití, živnostenským úřadem atd.).

Dále lze požádat o splátkový kalendář u nedoplatků na místním poplatku za komunální odpad nebo za psy.
load