Životní situace - potřebuji vyřídit

Ohlášení živnosti

Živnost je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.
Ohlašovací živnosti jsou:
1. řemeslné (příloha č. 1 z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění)
2. vázané (příloha č. 2 z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění)
3. živnost volná (příloha č. 4 z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění)

Oznámení změny v evidenci zemědělského podnikatele

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.

Oznámení změny v registru živnostenského podnikání

Podnikatel je povinen obecnímu živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel či informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem. Oznámení změn lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Přerušení, pokračování provozování živnosti

Podnikatel je oprávněn oznámit přerušení provozování živnosti. Jestliže toto oznámení vůči živnostenskému úřadu učiní, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení (§ 31 odst. 11 živnostenského zákona).
Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti lze pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení (§ 31 odst. 12 živnostenského zákona).

Přerušení, pokračování v činnosti zemědělského podnikatele

Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Pokračovat v provozování zemědělské výroby může zemědělský podnikatel dnem, jehož datum v žádosti uvede, nejdříve však ke dni, kdy bylo oznámení o pokračování v provozování zemědělské výroby úřadu doručeno.

Zahájení, ukončení provozování živnosti v provozovně

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží, nebo poskytování služeb a mobilní provozovna. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.
Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu.

Zahájení, ukončení, změna odpovědného zástupce

Podnikatel může živnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která splňuje všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti.

Žádost o koncesi

Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu. Předmět podnikání je třeba v žádosti o koncesi uvést v úplném nebo částečném rozsahu podle přílohy č. 3 živnostenského zákona.

Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele

Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

O výpis z živnostenského rejstříku lze žádat přes živnostenský úřad nebo přes službu Czech POINT.

Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

Obecní úřad obce s rozšířenou působností o vyřazení zemědělského podnikatele rozhoduje ve správním řízení a výmaz z evidence provede poté, kdy vydané rozhodnutí nabude právní moci.

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

K provozování zemědělské výroby není potřeba žádného zvláštního oprávnění a provozovat ji může každá osoba, která má zájem tímto způsobem podnikat.

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Fyzická i právnická osoba, která již nechce provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.
load