Životní situace - potřebuji vyřídit

Běžná údržba a drobné opravy v nájemních bytech

Nařízení č. 308/2015 Sb. vymezuje, co všechno spadá pod běžnou údržbu a drobné opravy, za které platí nájemce.

Bytová nouze – ztráta bydlení

Pokud se dostanete do situace, v níž ztratíte bydlení nebo vám ztráta doložitelně hrozí v nejbližší době, má město Kadaň možnost poskytnout pomoc prostřednictvím své sítě třístupňového sociálního bydlení, dále je k dispozici krizový byt pro rodiny s dětmi a sociální služby noclehárny a denního centra.

Byty pro seniory

byty určené pro seniory nad 70 let, jejichž rodinná, zdravotní a/nebo sociální situace ve stávajícím bydlišti neodpovídá jejich potřebám

Závady a opravy v městských bytech

Rozdělení oprav a údržby bytu mezi nájemce a pronajímatele řeší speciální nařízení vlády. Podle něho je nájemce povinen provádět v bytě pouze běžnou údržbu a drobné opravy. Nařízení určuje, co se těmito pojmy myslí, a to jednak výčtem konkrétních činností a dále finančním limitem pro jednu opravu. Roli ovšem hraje i celková částka vynaložená na opravy v jednom roce.

Žádost o startovací byt pro mladé do 35 let

Startovací byty města jsou určeny především mladým lidem, kteří se chtějí osamostatnit a během bydlení ve startovacím bytě si našetřit prostředky na řešení své bytové situace po dovršení věku 36 let.

Žádosti o byt města

"Město Kadaň poskytuje byty přednostně jako startovací mladým lidem a rodinám, osobám se zvláštními potřebami z hlediska věku a zdravotního stavu, dále osobám v bytové nouzi a domácnostem s nízkými příjmy."

preambule Zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně
load