Životní situace - potřebuji vyřídit

Dotace na kulturní památky

Program na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních
památek na území Městské památkové rezervace Kadaň

Pořízení regulačního plánu

Regulační plán řeší detailní uspořádání dílčí části území obce. V řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.Regulačním plánem lze nahradit územní rozhodnutí, v tomto případě se v regulačním plánu stanoví, která územní rozhodnutí nahrazuje. Regulačním plánem nelze nahradit územní rozhodnutí pro záměr, který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.

Pořízení územního plánu nebo jeho změny

Územní plán je z hlediska obce nejdůležitějším nástrojem územního plánování a je pro trvale udržitelný rozvoj obce nepostradatelný. Bez něj nelze naplňovat představy o rozvoji obce. Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce. Nahlédnutí do územního plánu se doporučuje již při prvních úvahách o záměru, který se týká výstavby, změny stavby, změny využití stavby nebo pozemku apod. Předejde se tak případným komplikacím při stavebních řízeních, zbytečným nákladům na přepracování dokumentace či projektové dokumentace k záměru. V platném územním plánu je třeba sledovat skutečnosti, které určují, jakým způsobem mohou být jednotlivé plochy (pozemky) v území využívány a další skutečnosti, ze kterých mohou pro občana následně vyplynout určité důsledky, povinnosti. Je třeba též věnovat pozornost možným změnám územního plánu, které mohou být pořizovány k platnému územnímu plánu. Změny, které jsou pořízené dle zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jsou zahrnuty v úplném znění územního plánu.

Vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování

Závazné stanovisko je dle §96b zákona č. 183/2006Sb., v platném znění (stavební zákon) vydáváno jako podklad pro rozhodnutí nebo jiný úkon dle stavebního zákona.

Vydání závazného stanoviska státní památkové péče

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen „obnova“), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena.

Žádost o územně plánovací informaci

Předběžná informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.

Získání informace o podmínkách využití pozemku je jedním z prvních kroků k volbě budoucího záměru.
Tato informace může být ověřením, že Váš záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací dané obce.Možnosti využití pozemku je dobré vědět zejména tehdy, chystáte-li si pozemek koupit, stavět na pozemku nebo měnit využití pozemku či stavby na něm.
load