Vyhlášky, nařízení a pravidla města

Vyhlášky, nařízení a pravidla města

Dotační programy města Kadaně:


Pravidla


Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň (platné od 21.1.2021)


 Byty a nebytové prostory v majetku města KadaněUsnesení zastupitelstva města Kadaně č.326/2003 ze dne 29.5.2003 - harmonogram prodeje bytů v Kadani a návrh na stanovení kupních cen za bytové jednotky

Usnesení zastupitelstva města Kadaně č.270/2002 ze dne 12.12.2002 - zásady prodeje bytů

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně (12.3.2021)

Zásady pro přidělování bytů, u kterých je evidován nedoplatek na nájemném po bývalém uživateli

Vnitřní pravidla pro nabytí, převod a pronájem nemovitých věcí ve vlastnictví Města Kadaně


Vyhlášky a nařízení městaŘád Veřejného pohřebiště


2022
1-21Nařízení města Kadaně - tržní řád města Kadaně
  
  2021
1-21Nařízení města Kadaně č. 1/2021 o stanovení maximální ceny za nucený odtah vozidel a jejich střežení na území města Kadaně
3-21Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
5-21Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
7-21Obecně závazná vyhláška č. 7/2021,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství   
8-21Obecně Závazná vyhláška č. 8/2021, kterou se stanoví obecní Systém odpadového hospodářství
9-21Obecně Závazná vyhláška č. 9/2021, o stanovení výjimečného případu, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší 

2020
3-20Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, O zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
6-20Obecně závazná vyhláška č. 6/2020, kterou Se zrušuje obecně Závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se zrušuje Rád veřejného pohřebiště Kadaň2019


3-19 Obecně závazná vyhláška č.3/2019, o výjimečném zkrácení doby nočního klidu
4-19  Obecně závazná vyhláška č.4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5-19  Obecně závazná vyhláška č.5/2019, o místním poplatku ze psů


2018

2-18 Nařízení č.2/18 - Tržní řád města Kadaně

-----------------------------------------------------

2017

1-17 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Kadaň a část společného školského obvodu mateřské školy zřízené městem Kadaň
2-17 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Kadaň a část společného školského obvodu základní školy zřízené městem Kadaň
3-17 Obecně závazná vyhláška, o omezení provozování některých hazardních her
5-17 Nařízení č.5/17 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

-----------------------------------------------------

2016

4-16 Nařízení č.4/16 - Nařízení, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu 

-----------------------------------------------------

2015

2-15 Obecně závazná vyhláška č.2/2015, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
3-15 Obecně závazná vyhláška č.3/2015, o omezení pracovní doby pohostinských provozoven
4-15 Obecně závazná vyhláška č.4/2015 o regulaci zábavní pyrotechniky

-----------------------------------------------------

2014

1-14 Nařízení města Kadaně č.1 upravující organizování dopravy na území města Kadaně
3-14 Obecně závazná vyhláška města č.3/2014, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.4/2007
6-14 Obecně závazná vyhláška města č.6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
8-14 Obecně závazná vyhláška města č.8/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem


-----------------------------------------------------

2012

1- 12 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

-----------------------------------------------------

2011

1-11 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se zrušuje Vyhláška č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně

-----------------------------------------------------

2009
8-09 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2009 o stanovení závazných podmínek nezbytných k zajištění veřejného pořádku pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav a diskoték konaných mimo veřejná prostranství
9-09 Nařízení města č. 9/2009, kterým se zrušuje Nařízení města č.1/2007
10-09

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 10/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška:

- č. 8/2004, kterou se vymezuje závazná část územně plánovací dokumentace – změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Kadaň - č. 1/06 o závazných částech územně plánovací dokumentace územního plánu sídelního útvaru Kadaň

- č. 7/06, kterou se mění a doplňuje vyhláška Města Kadaně č. 8/2004, kterou se vymezuje závazná část územně plánovací dokumentace – změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Kadaň o vymezení závazné části změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Kadaň

-č. 11/06, kterou se mění a doplňuje vyhláška Města Kadaně č. 1/2006 o závazných částech územně plánovací dokumentace územního plánu sídelního útvaru Kadaň o vymezení závazné části změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Kadaň-----------------------------------------------------

2008
1-08 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 1/08, kterou se zrušuje obecně závazná
- vyhláška č. 20/1995 o regulaci obchodu s alkoholickými nápoji
- vyhláška č.54/2002 řád veřejného pohřebiště
- vyhláška č. 10/2007 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 54/2002 řád veřejného pohřebiště
2-08 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 2/08 o zřízení městské policie

-----------------------------------------------------

2006
4-06 Obecně závazná vyhláška č. 4/06, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3 /05 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
6-06 Obecně závazná vyhláška č. 6/06, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.4/05 o užívání plakátovacích ploch majetku města
12-06 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 12/06 o závazných částech územně plánovací dokumentace regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně

-----------------------------------------------------

2005
1-05 O zrušení některých vyhlášek města Kadaně
2-05 Nařízení města Kadaně č. 2/05, kterým se stanoví maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel a vraků na katastru města Kadaň a za střežení těchto vozidel na určených parkovištích
3-05 Obecně závazná vyhláška č. 3/05 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
6-05 Nařízení č. 06/2005, kterým se zrušuje nařízení č. 7/2004, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků
7-05 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č.7/05 o zrušení některých vyhlášek města Kadaně

-----------------------------------------------------

2004
4-04 Požární řád města
6-04 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 6/2004 o zrušení některých vyhlášek města Kadaně
9-04 Nařízení č.9/04 o zrušení nařízení č.3/03 - Tržní řád města Kadaně
11-04 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 11/04, o zrušení vyhlášky č. 6 o místním poplatku ze psů a o zrušení vyhlášky č. 7/03 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15-04 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 15/04, o zrušení vyhlášky č. 5/03 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin při základních školách
17-04 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 17/04 o zrušení vyhlášky č. 52/2002 ze dne 27. 6. 2002 o ochraně životního prostředí, dodržování čistoty a veřejného pořádku v oblasti vodního díla Nechranice.


2002
57-02 Zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu