Postup při vyřizování žádostí

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb.
Kdo může o informaci požádat ?
je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvod ňovat proč o informaci žádá

Kdo informace poskytne ?
kterýkoliv státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy se informace neposkytne ?

Jak se o informaci žádá ?
Co musí písemná žádost obsahovat ?
musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu ?
je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů pokud žádost spl ňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů

Co když orgán žádosti nevyhoví ?
pokud povinný orgán, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele, jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

Co může udělat žadatel, pokud mu povinný orgán nevyhoví ?
proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá ?
odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat

Kdo o odvolání rozhodne ?

Kolik bude vyřízení žádosti o informaci žadatele stát ?
Kde lze o poskytnutí informace žádat ?
místem pro podání ústní nebo písemné žádosti je každý odbor Městského úřadu Kadaň podle své věcné příslušnosti. Nelze-li věcnou příslušnost přesně určit, lze žádost směrovat na starostu města, který zajistí další postup dle zákona

Na jakou adresu lze žádost zaslat ?
Městský úřad Kadaň odbor (dle věcné příslušnosti) Mírové náměstí 1 432 01 Kadaň
Postup při vyřizování stížností a podnětů se řídí Organizačním řádem Městského úřadu Kadaň.

Údaje o povinném subjektu
Důvod a způsob založení
Městský úřad vznikl na základě zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Působnost obce
Samostatná působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.

§ 13§ 14
1. Do samostatné působnosti obce patří zejména:
2. Obec v samostatné působnosti dále zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.
3. i. o Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými
o prostředky České republiky a obcí v České republiky (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb.
ii. Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 184/1991 Sb.
iii. § 16 odst. 1 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
iv. § 20 b a násl. občanského zákoníku.


Přenesená působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.

§ 21


§ 22

Obce v přenesené působnosti vykonávají státní správu v rozsahu, ve kterém ji podle zvláštních zákonů vykonávaly místní národní výbory, popřípadě městské národní výbory třetí kategorie, do počátku účinnosti tohoto zákona. Obce v přenesené působnosti plní dále úkoly na jednotlivých úsecích státní správy v rozsahu, který stanoví zvláštní zákony.

§ 23§ 24

Na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích může obec vydávat obecně závazné vyhlášky ve věcech patřících do přenesené působnosti.