Výpis usnesení ze zápisu z 16.zasedání zastupitelstva města - 27. 8. 2009

Výpis usnesení ze zápisu z 16.zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. srpna 2009 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kadani.


Usnesení č. 98 / 2009 - 3. rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozpočtové změny - 3. rozpočtové opatření.

3. rozpočtové opatření k 27. 8. 2009
(v tis. Kč)
rozpočet
změna
upravený rozpočet
Příjmy
Da ňové
podíl na daních ze SR
DPFO - závislá činnost
35 000,00
-2 500,00
32 500,00
da ň z příjmu OSVČ
9 000,00
-4 500,00
4 500,00
da ň z nemovitosti
50 000,00
-6 000,00
44 000,00
ostatní daně a poplatky
ostatní správní poplatky
10 500,00
-2 000,00
8 500,00
Neda ňové
z vlastní činnosti
MP - dětský tábor
0,00
11,00
11,00
reklama ČEZ - Maxipes Fík
200,00
38,00
238,00
reklama FRK - Císařský den
25,00
4,75
29,75
reklama SASME - Císařský den
0,00
11,90
11,90
ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem
Profireal
0,00
5 214,00
5 214,00
Přijaté transfery
Podpora terénní sociální práce - KÚ
0,00
200,00
200,00
zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy - KÚ
0,00
3 000,00
3 000,00
Program regenerace MPR a MPZ
0,00
1 250,00
1 250,00
pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu - MPSV
0,00
8,00
8,00
Prevence kriminality - KÚ
0,00
81,00
81,00
Odborný lesní hospodář - KÚ
28,14
35,40
63,54
Czech POINT - KÚ
0,00
58,26
58,26
Kapitálové
prodej bytů
0,00
800,00
800,00
příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku
0,00
9,25
9,25
Ostatní
úhrady z dobývacího prostoru
0,00
1 158,20
1 158,20
pojistné plnění
104,90
38,00
142,90
poplatky za zadávací dokumentaci
0,00
52,60
52,60
Celkem příjmy
621 350,62
-3 029,64
618 320,98
Výdaje
Odbor vnitřních věcí
neinvestiční náklady
opravy a údržba
1 000,00
38,00
1 038,00
telekomunikace a radiokomunikace
800,00
-10,28
789,72
GIS
200,00
-110,00
90,00
Czech POINT - dotace KÚ
0,00
58,26
58,26
vlastní zdroje k dotaci Czech POINT
0,00
10,28
10,28
investiční náklady
stroje, přístroje a zařízení
850,00
-58,80
791,20
programové vybavení
400,00
210,00
610,00
činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - KÚ
pohonné hmoty
150,00
-20,00
130,00
nákup materiálu
90,00
20,00
110,00
Odbor životního prostředí
investice v zeleni
2 901,70
230,00
3 131,70
likvidace následků ropných a jiných havárií
100,00
-80,00
20,00
Odborný lesní hospodář - dotace KÚ
28,14
35,40
63,54
Odbor dopravy
TSK s.r.o. - údržba dopravního značení
400,00
-100,00
300,00
Odbor regionálního rozvoje
Program regenerace MPR a MPZ - dotace MK
0,00
1 250,00
1 250,00
ROP č.p. 7
2 500,00
-2 000,00
500,00
územní plánování
480,00
-100,00
380,00
Odbor výstavby
zele ň
cyklostezka - přejezd průtahu na sídliště D
1 500,00
-1 500,00
0,00
Shell + úprava průtahu - 6. etapa
0,00
6 400,00
6 400,00
vnitřní správa
údržba budov
2 541,30
8,80
2 550,10
údržba hradeb
500,00
-200,00
300,00
investice do veřejného osvětlení
863,60
-655,00
208,60
Orfeum
700,00
-700,00
0,00
energie města
7 700,00
100,00
7 800,00
doprava
chodníky a komunikace
11 200,00
-4 500,00
6 700,00
cyklostezka
5 000,00
-5 000,00
0,00
sportoviště
zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy
17 000,00
-3 000,00
14 000,00
zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy - dotace KÚ
0,00
3 000,00
3 000,00
hřiště kasárna - park
3 000,00
-200,00
2 800,00
zimní stadion a koupaliště - energie
4 900,00
355,00
5 255,00
ostatní sportoviště - energie
1 200,00
-100,00
1 100,00
Správa odboru - projekty
10 345,00
259,00
10 604,00
Stavební úřad
nutné zabezpečovací práce
500,00
-400,00
100,00
Odbor školství a kultury
kultura
Císařský den
1 775,00
10,00
1 785,00
zvon pro Františkánský klášter
0,00
30,00
30,00
Odbor sociálních věcí
Podpora terénní sociální práce - dotace KÚ
0,00
200,00
200,00
prevence kriminality - dotace KÚ
0,00
33,00
33,00
Organizační složky
Městská policie
prevence kriminality a patologických jevů
70,00
11,00
81,00
prevence kriminality - dotace KÚ
0,00
48,00
48,00
Požární ochrana
nákup služeb
60,00
12,00
72,00
poradenské a právní služby
14,00
-12,00
2,00
telekomunikace a radiokomunikace
30,00
10,00
40,00
ochranné pomůcky
200,00
-31,30
168,70
pohonné hmoty
150,00
-50,00
100,00
opravy a udržování
200,00
-150,00
50,00
stroje, přístroje a zařízení
129,20
221,30
350,50
Příspěvkové organizace
Městská správa sociálních služeb
provoz
3 700,00
8,00
3 708,00
Ostatní výdaje
DPH
0,00
235,00
235,00
pojištění
3 100,00
8,00
3 108,00
majetkoprávní úsek
400,00
207,60
607,60
nákup pozemků
500,00
-200,00
300,00
rezerva
5 959,19
3 139,10
9 098,29
Profireal
správa a údržba bytového fondu
60 000,00
-5 214,00
54 786,00
odvod přebytku Městu Kadaň
0,00
5 214,00
5 214,00
Celkem výdaje
621 350,62
-3 029,64
618 320,98Usnesení č. 99 / 2009 - rozbory hospodaření za I. pololetí roku 2009

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í rozbory hospodaření města, jeho příspěvkových organizací a Profirealu za I. pololetí roku 2009.


Usnesení č. 100 / 2009 - schválení realizace a následné převzetí díla do vlastnictví
"Cyklistické stezky Kadaň - Prunéřov, 1. etapa výstavby - část B a 2. etapa výstavby
- část A, Libouš X"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e realizaci cyklostezky a následné převzetí díla od zadavatele (MF) do vlastnictví Města Kadaně (žadatel) po dokončení stavby "Cyklistické stezky Kadaň - Prunéřov, 1. etapa výstavby - část B a 2. etapa výstavby - část A, Libouš X".


Usnesení č. 101 / 2009 - revokace usnesení mimořádného ZM č. 215/2008 v části bodu b) ze dne 25. 9. 2008

Zastupitelstvo města r e v o k u j e usnesení č. 215/2008 v části bodu b) mimořádného zastupitelstva města dne 25. 9. 2008.


Usnesení č. 102 / 2009 - nové zajištění finančního krytí projektu z ROP Severozápad - upřesnění u akce "Sportovní víceúčelová hala Kadaň 2"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e nové zajištění finančního krytí projektu z ROP Severozápad na akci "Sportovní víceúčelová hala Kadaň 2" (číslo Smlouvy o poskytnutí dotace CZ.1.09/1.2.00/09.00081). Celkové náklady prvních dvou etap projektu, tj. cca 73 mil. Kč, budou kryty z rozpočtu města.


Usnesení č. 103 / 2009 - zajištění spolufinancování nad rámec státní podpory z Programu MŠ MT 233510 akce "Rekonstrukce plochy hřiště na parc.č. 3304/12 a 3304/15" - Hockey Club Kadaň"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zajištění spolufinancování stavby "Rekonstrukce plochy hřiště na parc. č. 3304/12 a 3304/15" nad rámec státní podpory z Programu MŠ MT 233510 předložené sportovním klubem Hockey Club Kadaň, finanční prostředky budou kryty z rozpočtu Města Kadaně v r. 2010 - údržby sportovišť.


Usnesení č. 104 / 2009 - akce "Zateplení objektu a výměna oken čp. 862 - 863 v ul. Jitřní v Kadani" - dílčí zateplení (3 opatření)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e realizaci akce a podání žádosti o dotaci na "Zateplení objektu a výměna oken čp. 862 - 863 v ul. Jitřní v Kadani" z programu Zelená úsporám MŽP ČR a její spolufinancování nad rámec poskytnuté dotace.


Usnesení č. 105 / 2009 - akce "Zateplení objektu a výměna oken čp. 796 - 797 v ul. Žitná v Kadani" - dílčí zateplení (3 opatření)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e realizaci akce a podání žádosti o dotaci na "Zateplení objektu a výměna oken čp. 796 - 797 v ul. Žitná v Kadani" z programu Zelená úsporám MŽP ČR a její spolufinancování nad rámec poskytnuté dotace.


Usnesení č. 106 / 2009 - akce "Zateplení 9. MŠ  Kadaň"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e realizaci akce a podání žádosti o poskytnutí podpory na "Zateplení 9. MŠ  Kadaň" z Operačního programu Životního prostředí, výzvy č. 11 výzva OPŽP SFŽP ČR a její spolufinancování nad rámec poskytnuté dotace.


Usnesení č. 107 / 2009 - akce "Zateplení 3. ZŠ  Kadaň"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e realizaci akce a podání žádosti o poskytnutí podpory na "Zateplení 3. ZŠ  Kadaň" z Operačního programu Životního prostředí, výzvy č. 11 výzva OPŽP SFŽP ČR a její spolufinancování nad rámec poskytnuté dotace.Usnesení č. 108 / 2009 - návrh příspěvků na zachování a obnovu nemovitostí v městské
památkové rezervaci (MPR)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e poskytnutí příspěvků na zachování a obnovu nemovitostí v MPR podle předloženého návrhu komise MPR:


Objekt:

Akce obnovy:

Příspěvek (Kč):

č.p.115, Mírové nám.
Restaurování sochy Immaculaty, obnova omítky a nátěru soklu
40 000,-
Kostel Povýšení Sv. Kříže, Mírové nám.
Oprava oplechování a nátěru, jižní věže kostela
40 000,-
č.p. 145, ul.Čechova
Oprava a nátěr fasády
30 000,-
č.p.9, ul. J. Š vermy
Oprava štítové zdi B. Němcové 70
20 000,-
č.p. 23, ul. J.Š vermy
Výměna oken ve 2. NP a na půdě
40 000,-
č.p.126, ul. Tyršova
Výměna oken, repase vst. dveří, oprava a nátěr fasády, oplechování římsy
40 000,-


Usnesení č. 109 / 2009 - Program regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zí³n na rok 2009

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í poskytnutí účelové dotace ve výši 1.250 tis. Kč ze státního rozpočtu pro poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zí³n na rok 2009 Městu Kadaň dle rozpisu rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 3204/2009 OPP ze dne 29. června 2009. Právní titul nebude vytvořen, neboť vlastníkem památek uvedených v rozpisu je Město Kada ň.


Usnesení č. 110 / 2009 - zabezpečení čerpání dotace - MK

Zastupitelstvo města u k l á d á vedoucí odboru RR, ÚP a PP zabezpečit čerpání dotace v souladu s rozhodnutím ministerstva kultury čj: MK3204/2009 OPP ze dne 29. června 2009 a příslušnými závaznými stanovisky orgánu státní památkové péče.


Usnesení č. 111 / 2009 - pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Kadaň -
nemovitost Chomutovská 1369 v Kadani na pozemku parc. č.1883 v k. ú. Kadaň

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í informaci o návrhu na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Kadaň, který se týká nemovitosti Chomutovská 1369 v Kadani na pozemku parc. č. 1883 v k. ú. Kadaň - navrhovatel Krijcos CS, a. s., K. Mašity 409, 252 31 Všenory, IČO 49824210, neodstranil nedostatky návrhu ve stanovené lhůtě, a proto pořizovatel návrh odmítl.Usnesení č. 112 / 2009 - pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Kadaň
- pozemky p. p. č. 229/10, 229/13 v k. ú. Tušimice

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e ve smyslu § 44 d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Kadaň, týkající se pozemků parc. č. 229/10, 229/13 v k. ú. Tušimice.


Usnesení č. 113 / 2009 - změna názvu Základní školy Kadaň, ul. Pionýrů 1102,
okr. Chomutov

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e změnu názvu Základní školy Kadaň, ul. Pionýrů 1102, okr. Chomutov na Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň od 1. 9. 2009.


Usnesení č. 114 / 2009 - žádost o poskytnutí dotace na projekt "Koukají na nás správně?"

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e poskytnutí dotace na projekt "Koukají na nás správně?" firmě Prima Vizus, o. s. , Dolnická 21, 350 02 Cheb ve výši 25.000,- Kč.


Usnesení č. 115 / 2009 - zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu.


Usnesení č. 116 / 2009 - zpráva o požární ochraně ve městě

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o požární ochraně Města Kadaň.


Usnesení č. 117 / 2009 - zpráva o péči o zele ň ve městě

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o péči o zele ň
ve městě.


Usnesení č. 118 / 2009 - členství v představenstvu a dozorčí radě KT a. s.

Zastupitelstvo města n a v r h u j e dle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, zástupce města do představenstva společnosti Kabelová televize Kadaň, a. s. Ing. Reného Budjače, MUDr. Josefa Maška, Ing. Martina Lendvorského a do dozorčí rady společnosti Kabelová televize Kadaň, a. s. zástupce města pí Ingrid Bradovou.


Usnesení č.119 / 2009 - dotace Czech POINT

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č. 2 "eGovernment v obcích - Czech - POINT".


Usnesení č.120 / 2009 - účast Města Kadaně v projektu "ENVIRO VEJPRTY"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zapojení Města Kadaně v projektu "ENVIRO VEJPRTY" jako partner projektu s finanční spoluúčastí Města Kadaně minimálně ve výši 1 % rozpočtu projektu, tj. 17 511 eur (385.242,- Kč) a uzavření dohody o partnerství a spolupráci na projektu "ENVIRO VEJPRTY" s tím, že financování projektu ze strany města bude obsaženo v této dohodě.


Usnesení č. 121 / 2009 - změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
- MěSSS Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace "Městská správa sociálních služeb Kadaň", Věžní 858, 432 01 Kadaň, IČO: 65642481.


Usnesení č. 122 / 2009 - změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
- KZ Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace "Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace", Čechova 147, 432 01 Kadaň, IČO: 75110245.


Usnesení č. 123 / 2009 - změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
- ZŠ  Kadaň, ul. Š kolní 1479

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace "Základní škola Kada ň, ul. Š kolní 1479", Š kolní 1479, 432 01 Kadaň, IČO: 46789979.


Usnesení č. 124 / 2009 - změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
- ZŠ  Kadaň, ul. Pionýrů 1102

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace "Základní škola Kadaň, ul. Pionýrů 1102, okr. Chomutov", Pionýrů 1102, 432 01 Kadaň, IČO: 46789987.


Usnesení č. 125 / 2009 - změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
- ZŠ  Kadaň, ul. Chomutovská 1683

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace "Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov", Chomutovská 1683, 432 01 Kadaň, IČO: 46789952.

Usnesení č. 126 / 2009 - změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
- ZŠ  Kadaň, Na Podlesí 1480

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace "Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov", Na Podlesí 1480, 432 01 Kadaň, IČO: 46789955.


Usnesení č. 127 / 2009 - změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
- ZŠ  a MŠš při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace "Základní a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289", Chomutovská 1289, 432 01 Kadaň, IČO: 46790039.


Usnesení č. 128 / 2009 - změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
- ZUŠ  Klementa Slavického, Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace "Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň", Jana Š vermy 474, 432 01 Kadaň, IČO: 46789936.


Usnesení č. 129 / 2009 - změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
- Dům dětí a mládeže Š uplík Kadaň, ul. Jana Roháče 1381

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace "Dům dětí a mládeže Š uplík Kadaň, ul. Jana Roháče 1381", Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň, IČO: 47795841.


Usnesení č. 130 / 2009 - změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
- MěK Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace "Městská knihovna Kadaň", Tyršova ulice 134, 432 01 Kadaň, IČO: 075558.


Usnesení č. 131 / 2009 - změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
- MŠ  Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace "Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace", Kpt. Jaroše 581, 432 01 Kadaň, IČO: 70698414.


Usnesení č. 132 / 2009 - změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
- MŠ , ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace "Mateřská škola, ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace", Žitná 615, 432 01 Kadaň, IČO: 70698465.


Usnesení č. 133 / 2009 - změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
- MŠ , ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace "Mateřská škola, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace", Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, IČO: 70698457.


Usnesení č. 134 / 2009 - změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
- MŠ , ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace "Mateřská škola, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace", Husova 1337, 43 201 Kadaň, IČO: 70698449.


Usnesení č. 135 / 2009 - změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
- MŠ , ul. Na Podlesí 1481

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace "Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace", Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, IČO: 70698431.


Usnesení č. 136 / 2009 - změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
- MŠ , ul. Kpt. Jaroše 1554

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace "Mateřská škola, ul. Kpt. Jaroše 1554, 432 01 Kada ň, příspěvková organizace", Kpt. Jaroše 1554, 432 01 Kadaň, IČO: 7069822.


Usnesení č. 137 / 2009 - V. změnu "Vnitřních pravidel zřizovatele pro hospodaření s majetkem města svěřeným do užívání příspěvkovým organizacím města"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou V. změnu "Vnitřních pravidel zřizovatele pro hospodaření s majetkem města svěřeným do užívání příspěvkovým organizacím města".


Usnesení č. 138 / 2009 - nabídka Exekutorského úřadu Plze ň k odkoupení (dražbou)
- p. č. 3460/187, v k. ú. Kadaň

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e odkoupení parcely č. 3460/187 o výměře 811 m2 v k. ú. Kadaň (nabídka Exekutorského úřadu Plze ň - formou dražby).


Usnesení č. 139 / 2009 - výběrové řízení - pozemek p. č. 19 v k. ú. Úhošťany

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í výsledek výběrového řízení na akci "prodej pozemku parcely č. 19 v k. ú. Úhošťany" a s c h v a l u j e jako vítěze p. Sýkoru a u k l á d á vypracovat návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní ve smyslu vyvěšení nabídky.

Usnesení č. 140 / 2009 - prodej pozemků v zahrádkářské kolonii SZMK (os. č. 5)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e :

1) prodej pozemků par. č. 3513/19 o vým. 20 m2, par. č. 3513/93 o vým. 366 m2
(celková vým. 386 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň manželům
Vargovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1930,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2161,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

2) prodej pozemků par. č. 3513/94 o vým. 392 m2, ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým.
2046 m2, ideální 1/45 par. č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17
m2 v k. ú. Kadaň manželům Fialovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1960,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2191,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

3) prodej pozemků par. č. 3513/95 o vým. 386 m2, ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým.
2046 m2, ideální 1/45 par. č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17
m2 v k. ú. Kadaň p. Dvořákovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1930,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2161,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

4) prodej pozemků par. č. 3513/23 o vým. 16 m2, par. č. 3513/96 o vým. 389 m2
(celková vým. 405 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň pí
Dvořákové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2025,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2256,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

5) prodej pozemků ideální 1/3 par. č. 3513/24 o vým. 15 m2, ideální 1/3 par. č. 3513/97
o vým. 370 m2 (celková vým. 385 m2), ideální 1/135 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2,
ideální 1/135 par. č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/135 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v
k. ú. Kadaň pí Dvořákové a pozemků ideální 2/3 par. č. 3513/24 o vým. 15 m2, ideální 2/3 par. č. 3513/97 o vým. 370 m2 (celková vým. 385 m2), ideální 2/135 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 2/135 par. č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 2/135 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň pí Zajíčkové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1925,- Kč , podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2156,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

6) prodej pozemků par. č. 3513/26 o vým. 16 m2, par. č. 3513/98 o vým. 377 m2
(celková vým. 393 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par.
č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň
manželům Sapákovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1965,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2196,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

7) prodej pozemků par. č. 3513/27 o vým. 16 m2, par. č. 3513/99 o vým. 363 m2
(celková vým. 379 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par.
č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň pí
Rollerové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1895,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2126,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

8) prodej pozemků par. č. 3513/25 o vým. 16 m2, par. č. 3513/100 o vým. 372 m2
(celková vým. 388 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par.
č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň
p. Drdovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1940,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2171,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

9) prodej pozemků ideální ½ par. č. 3513/29 o vým. 16 m2, ideální ½ par. č. 3513/101 o
vým. 354 m2 (celková vým. 370 m2), ideální 1/90 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální
1/90 par. č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/90 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň
p. Bálkovi a pozemků ideální ½ par. č. 3513/29 o vým. 16 m2, ideální ½ par. č. 3513/101 o vým. 354 m2 (celková vým. 370 m2), ideální 1/90 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/90 par. č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/90 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň pí Bálkové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1850,- Kč, podíl na cestě:
231,- Kč), tj. 2081,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající
nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

10) prodej pozemků par. č. 3513/30 o vým. 16 m2, par. č. 3513/102 o vým. 366 m2
(celková vým. 382 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par.
č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň
manželům Vrbovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1910,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2141,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.


11) prodej pozemků par. č. 3513/31 o vým. 16 m2, par. č. 3513/103 o vým. 335 m2
(celková vým. 351 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par.
č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň
manželům Irberovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1755,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 1986,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

12) prodej pozemků par. č. 3513/32 o vým. 16 m2, par. č. 3513/104 o vým. 364 m2
(celková vým. 380 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par.
č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň p.
Sládečkovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků 1900,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2131,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

13) prodej pozemků par. č. 3513/33 o vým. 14 m2, par. č. 3513/105 o vým. 388 m2
(celková vým. 402 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par.
č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň
manželům Jíchovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2010,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2241,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

14) prodej pozemků par. č. 3513/34 o vým. 16 m2, par. č. 3513/106 o vým. 424 m2
(celková vým. 440 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par.
č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň pí
Š lajchrtové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2200,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2431,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

15) prodej pozemků ideální ½ par. č. 3513/37 o vým. 22 m2, ideální ½ par. č. 3513/107 o
vým. 408 m2 (celková vým. 430 m2), ideální 1/90 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální
1/90 par. č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/90 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň
p. Bílému a ideální ½ par. č. 3513/37 o vým. 22 m2, ideální ½ par. č. 3513/107 o vým. 408 m2 (celková vým. 430 m2), ideální 1/90 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/90 par. č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/90 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň pí Klimešové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2150,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2381,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

16) prodej pozemků par. č. 3513/39 o vým. 16 m2, par. č. 3513/108 o vým. 396 m2
(celková vým. 412 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par.
č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň
manželům Baierovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2060,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2291,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

17) prodej pozemků par. č. 3513/41 o vým. 16 m2, par. č. 3513/109 o vým. 428 m2, par.
č. 3507/3 o vým. 80 m2 (celková vým. 524 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046
m2, ideální 1/45 par. č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v
k. ú. Kadaň manželům Mertlovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2620,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj.2851,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.


Usnesení č. 141 / 2009 - prodej pozemků v zahrádkářské kolonii SZMK (os. č. 11)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e :

1) prodej pozemků par. č. 3513/17 o vým. 16 m2, par. č. 3513/69 o vým. 347 m2
(celková vým. 363 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň manželům
Veselým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1815,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2046,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

2) prodej pozemků par. č. 3513/18 o vým. 16 m2, par. č. 3513/70 o vým. 354 m2
(celková vým. m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň manželům Myšákovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1850,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2081,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

3) prodej pozemků par. č. 3513/20 o vým. 16 m2 a par. č. 3513/71 o vým. 365 m2
(celková vým. 381 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň manželům
Holým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1905,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2136,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

4) prodej pozemků par. č. 3513/21 o vým. 17 m2, par. č. 3513/72 o vým. 392 m2
(celková vým. 409 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň pí
pí Jiráskové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2045,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 5213,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

5) prodej pozemků par. č. 3513/22 o vým. 16 m2, par. č. 3513/73 o vým. 369 m2
(celková vým. 385 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň manželům
Hrdličkovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1925,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2156,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

6) prodej pozemků par. č. 3513/74 o vým. 354 m2 , ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým.
2046 m2, ideální 1/45 par. č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17
m2 v k. ú. Kadaň manželům Medičovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1770,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2001,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

7) prodej pozemků par. č. 3513/75 o vým. 402 m2, ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým.
2046 m2, ideální 1/45 par. č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17
m2 v k. ú. Kadaň manželům Liškovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2010,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2241,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

8) prodej pozemků par. č. 3513/76 o vým. 405 m2, ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým.
2046 m2, ideální 1/45 par. č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17
m2 v k. ú. Kadaň pí Holanové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2025,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2256,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

9) prodej pozemků ideální ½ par. č. 3513/28 o vým. 16 m2, ideální ½ par. č. 3513/77 o
vým. 356 m2 (celková vým. 372 m2), ideální 1/90 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální
1/90 par. č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/90 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň
pí Skokové a pozemků ideální ½ par. č. 3513/28 o vým. 16 m2, ideální ½ par. č. 3513/77 o vým. 356 m2 (celková vým. 372 m2), ideální 1/90 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/90 par. č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/90 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň p. u Linhartovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1860,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2091,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

10) prodej pozemků par. č. 3513/56 o vým. 16 m2, par. č. 3513/78 o vým. 315 m2
(celková vým. 331 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň p.
Š vehlovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1655,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 1886,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

11) prodej pozemků par. č. 3513/55 o vým. 21 m2, par. č. 3513/79 o vým. 367 m2
(celková vým. 388 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň manželům
Proškovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1940,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2171,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

12) prodej pozemků par. č. 3513/54 o vým. 21 m2, par. č. 3513/80 o vým. 348 m2
(celková vým. 369 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň manželům
Zapským za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1845,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2076,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

13) prodej pozemků par. č. 3513/52 o vým. 15 m2, par. č. 3513/82 o vým. 397 m2
(celková vým. 412 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň manželům
Bursíkovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2,(cena pozemků: 2060,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2291,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

14) prodej pozemků par. č. 3513/51 o vým. 17 m2, par. č. 3513/83 o vým. 417 m2
(celková vým. 434 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň pí
Grozdanové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2170,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2401,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

15) prodej pozemků par. č. 3513/50 o vým. 17 m2, par. č. 3513/84 o vým. 437 m2
(celková vým. 454 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň manželům
Doležalovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2270,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2501,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.
16) prodej pozemků par. č. 3513/49 o vým. 24 m2, par. č. 3513/85 o vým. 388 m2
(celková vým. 412 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň manželům
Doleželovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2060,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2291,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

17) prodej pozemků par. č. 3513/48 o vým. 16 m2, par. č. 3513/86 o vým. 605 m2
(celková vým. 621 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň manželům
Semschovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 3105,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 3336,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč a částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 100,- Kč (pozemky + cesta).

18) prodej pozemků par. č. 3513/47 o vým. 21 m2, par. č. 3513/87 o vým. 622 m2, par. č.
3513/126 o vým. 60 m2 (celková vým. 703 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046
m2, ideální 1/45 par. č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2
v k. ú. Kadaň pí Novákové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 3515,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 3746,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč a částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 112,- Kč (pozemky + cesta).

19) prodej pozemků par. č. 3513/35 o vým. 16 m2, par. č. 3513/111 o vým. 393 m2
(celková vým. 409 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň p.
Kodýmovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2045,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2276,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

20) prodej pozemků par. č. 3513/38 o vým. 20 m2, par. č. 3513/112 o vým. 378 m2
(celková vým. 398 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň p.
Mošničkovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1990,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2221,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

21) prodej pozemků par. č. 3513/40 o vým. 16 m2, par. č. 3513/113 o vým. 403 m2
(celková vým. 419 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň manželům
V. Faustovi a M Faustové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2095,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2326,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

22) prodej pozemků par. č. 3513/42 o vým. 14 m2, par. č. 3513/114 o vým. 369 m2
(celková vým. 383 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň pí Růžičkové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1915,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj.2146,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

23) prodej pozemků par. č. 3513/43 o vým. 13 m2, par. č. 3513/115 o vým. 335 m2
(celková vým. 348 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň pí
Brugovské za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1740,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 1971,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

24) prodej pozemků par. č. 3513/44 o vým. 16 m2, par. č. 3513/116 o vým. 319 m2
(celková vým. 335 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň pí
Rejzkové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1675,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 1906,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

25) prodej pozemků par. č. 3513/45 o vým. 15 m2, par. č. 3513/117 o vým. 343 m2
(celková vým. 358 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň manželům
Zárubovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1790,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2021,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

26) prodej pozemků par. č. 3513/46 o vým. 16 m2, par. č. 3513/118 o vým. 383 m2,
3513/124 o vým. 99 m2 (celková vým. 498 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046
m2, ideální 1/45 par. č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2
v k. ú. Kadaň manželům Čermákovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2490,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2721,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.


Usnesení č. 142 / 2009 - prodej pozemků v zahrádkářské kolonii SZMK (os. č. 12)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e :

1) prodej pozemků par. č. 3513/2 o vým. 21 m2, par. č. 3513/59 o vým. 580 m2
(celková vým. 601 m2) a ideální 1/13 par. č. 3513/120 o vým. 286 m2 v k. ú. Kadaň
p. Š vábovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 3005,- Kč, podíl na cestě: 110,- Kč), tj. 3115,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

2) prodej pozemků par. č. 3513/3 o vým. 18 m2, par. č. 3513/60 o vým. 371 m2
(celková vým. 389 m2) a ideální 1/13 par. č. 3513/120 o vým. 286 m2 v k. ú. Kadaň
manželům Křížovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1945,- Kč, podíl na cestě: 110,- Kč), tj. 2055,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

3) prodej pozemků par. č. 3513/4 o vým. 17 m2, par. č. 3513/61 o vým. 349 m2
(celková vým. 366 m2) a ideální 1/13 par. č. 3513/120 o vým. 286 m2 v k. ú. Kadaň
p. Genserovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1830,- Kč, podíl na cestě: 110,- Kč), tj. 1940,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

4) prodej pozemků par. č. 3513/6 o vým. 16 m2, par. č. 3513/62 o vým. 437 m2
(celková vým. 453 m2) a ideální 1/13 par. č. 3513/120 o vým. 286 m2 v k. ú. Kadaň
manželům Maděryčovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2265,- Kč, podíl na cestě: 110,- Kč), tj. 2375,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

5) prodej pozemků par. č. 3513/8 o vým. 24 m2, par. č. 3513/63 o vým. 361 m2
(celková vým. 385 m2) a ideální 1/13 par. č. 3513/120 o vým. 286 m2 v k. ú. Kadaň
p. Taxovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1925,- Kč, podíl na cestě: 110,- Kč), tj. 2035,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

6) prodej pozemků par. č. 3513/10 o vým. 19 m2, par. č. 3513/64 o vým. 373 m2
(celková vým. 392 m2) a ideální 1/13 par. č. 3513/120 o vým. 286 m2 v k. ú. Kadaň
manželům Jasenovským za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1960,- Kč, podíl na cestě: 110,- Kč), tj. 2070,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

7) prodej pozemků par. č. 3513/11 o vým. 15 m2, par. č. 3513/65 o vým. 347 m2
(celková vým. 362 m2) a ideální 1/13 par. č. 3513/120 o vým. 286 m2 v k. ú. Kadaň
manželům Kopeckým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1810,- Kč, podíl na cestě: 110,- Kč), tj. 1920,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

8) prodej pozemků par. č. 3513/14 o vým. 14 m2, par. č. 3513/66 o vým. 387 m2
(celková vým. 401 m2) a ideální 1/13 par. č. 3513/120 o vým. 286 m2 v k. ú. Kadaň
manželům Němčanským za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2005,- Kč, podíl na cestě: 110,- Kč), tj. 2115,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

9) prodej pozemků ideální ½ par. č. 3513/15 o vým. 17 m2 a ideální ½ par. č. 3513/67 o
vým. 290 m2 (celková vým. 307 m2) v k. ú. Kadaň pí Borgulové a pozemků ideální ½ par. č. 3513/15 o vým. 17 m2 a ideální ½ par. č. 3513/67 o vým. 290 m2 (celková vým. 307 m2) v k. ú. Kadaň p. Š tefanovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 1535,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

10) prodej pozemků par. č. 3513/16 o vým. 18 m2 a par. č. 3513/68 o vým. 361 m2
(celková vým. 379 m2) v k. ú. Kadaň p. Dornovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 1895,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

11) prodej pozemků par. č. 3513/5 o vým. 16 m2, par. č. 3513/88 o vým. 504 m2, par. č.
3514/4 o vým. 9 m2 (celková vým. 529 m2) a ideální 1/13 par. č. 3513/120 o vým. 286 m2 v
k. ú. Kadaň pí Fricové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2645,- Kč, podíl na cestě: 110,- Kč), tj. 2755,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

12) prodej pozemků par. č. 3513/7 o vým. 28 m2, par. č. 3513/89 o vým. 350 m2, par. č.
3514/5 o vým. 20 m2 (celková vým. 398 m2) a ideální 1/13 par. č. 3513/120 o vým. 286 m2
v k. ú. Kadaň manželům Pichlíkovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1990,- Kč, podíl na cestě: 110,- Kč) tj. 2100,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

13) prodej pozemků par. č. 3513/9 o vým. 17 m2, par. č. 3513/90 o vým. 354 m2, par. č.
3514/6 o vým. 29 m2 (celková vým. m2) a ideální 1/13 par. č. 3513/120 o vým. 286 m2 v
k. ú. Kadaň p. Macháčkovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2000,- Kč, podíl na cestě: 110,- Kč), tj. 2110,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

14) prodej pozemků par. č. 3513/12 o vým. 16 m2, par. č. 3513/91 o vým. 401 m2, par. č.
3514/7 o vým. 30 m2 (celková vým. m2) a ideální 1/13 par. č. 3513/120 o vým. 286 m2
v k. ú. Kadaň manželům Vítkovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2235,- Kč, podíl na cestě: 110,- Kč), tj. 2345,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

15) prodej pozemků par. č. 3513/13 o vým. 17 m2, par. č. 3513/92 o vým. 388 m2, par. č.
3514/8 o vým. 9 m2 (celková vým. m2) a ideální 1/13 par. č. 3513/120 o vým. 286 m2 v
k. ú. Kadaň manželům Kottovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2070,- Kč, podíl na cestě: 110,- Kč), tj. 2180,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.


Usnesení č. 143 / 2009 - prodej p. č. 262/83 v k. ú. Tušimice (záměr)

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e zveřejnění záměru obce prodat parcelu č. 262/83 v k. ú. Tušimice (na základě došlé žádosti o prodej).

Usnesení č. 144 / 2009 - prodej části p. č. 80 v k. ú. Úhošťany (záměr)

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e zveřejnění záměru obce prodat část parcely č. 80 v k. ú. Úhošťany (na základě došlé žádosti o prodej).


Usnesení č. 145 / 2009 - prodej p. č. 413/5 v k. ú. Úhošťany, obec Kadaňská Jese ň (záměr)

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e zveřejnění záměru obce prodat parcelu č. 413/5 v k. ú. Úhošťany (na základě došlé žádosti o prodej).


Usnesení č. 146 / 2009 - prodej p. č. 751/21 o vým. 74 m2 v k. ú. Prunéřov, chatová osada
- p. Mottl

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej parcely č. 751/21 o vým. 74 m2 k. ú. Prunéřov za dohodnutou kupní cenu 11 070,- Kč do výlučného vlastnictví p. i Mottlovi. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 332,- Kč.


Usnesení č. 147 / 2009 - prodej p. č. 2399/1 o vým. 119 m2 v k. ú. Kadaň, ul. Věžní
- p. Malhaus

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej parcely č. 2399/1 o vým. 119 m2 k. ú. Kadaň za dohodnutou kupní cenu 24 400,- Kč do výlučného vlastnictví p. Malhausovi, podnikající fyzické osobě, s místem podnikání Kadaň, U Stadionu 1226, IČ 12801101. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 732,- Kč.


Usnesení č. 148 / 2009 - prodej p. č. 3141/10 v k. ú. Kadaň, lokalita nad nemocnicí
- manž. Š techerovi

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej parcely č. 3141/10 o vým. 4 292 m2 v k. ú. Kadaň za dohodnutou kupní cenu 24 520,- Kč do vlastnictví SJM - manž. Š techerovým. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 736,- Kč.


Usnesení č. 149 / 2009 - prodej p. č. 3141/1 v k. ú. Kadaň, lokalita nad nemocnicí
- manž. Š ubrtovi

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej parcely č. 3141/1 o vým. 6 326 m2 v k. ú. Kadaň za dohodnutou kupní cenu 15 590,- Kč do vlastnictví SJM - manž. Š ubrtovým. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 468,- Kč.


Usnesení č. 150 / 2009 - prodej p. č. 2406/1 o vým. 272 m2 v k. ú. Kadaň, ul. Věžní
- manž. Tirpákovi, p. Čepelák

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej parcely č. 2406/1 o vým. 272 m2 k. ú. Kadaň za dohodnutou kupní cenu 60 380,- Kč do výlučného vlastnictví p. Čepelákovi, s místem podnikání Kadaň, Věžní 719, IČ 63165902 a zárove ň odkoupení parcely č. 2458/2 o vým. 152 m2 od p. Marka Čepeláka do vlastnictví obce za dohodnutou kupní cenu 47 270,- Kč formou směnné smlouvy s doplatkem ze strany p. Čepeláka s tím, že náklady (da ň z převodu, správní poplatek) spojené s převodem nemovitosti budou uhrazeny společně a nerozdílně.


Usnesení č. 151 / 2009 - směna p. č. 262/89 za p. č. 262/57 v k. ú. Tušimice - Ing. Folbrecht

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e směnu pozemků parcely č. 262/89 o vým. 9 m2 v k. ú. Tušimice ve vlastnictví Města Kadaň za parcelu č. 262/57 o vým. 42 m2 v k. ú. Tušimice ve vlastnictví p. Folbrechta. Dohodnutá kupní cena činí 45,- Kč/m2. Město Kadaň uhradí Ing. Folbrechtovi doplatek ve výši 1.485,- Kč + náklady spojené se směnou nemovitostí (da ň z převodu, správní poplatek).


Usnesení č. 152 / 2009 - přidělení uvolněného sociálního bytu dle schválených Zásad (1156/004)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e přidělení uvolněného soc. bytu 1156/004 o velikosti 1+2, ul. Budovatelů v k. ú. Kadaň dle schválených Zásad pro hospodaření s byty i nebyt. prostory v majetku města ze dne 28. 5. 2009 - usnesení ZM č. 54/2009 (bod 9 řešení soc. bytů po jejich opuštění nájemcem - obálková metoda)


Usnesení č. 153 / 2009 - přidělení uvolněného sociálního bytu dle schválených Zásad (1313/001)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e přidělení uvolněného soc. bytu 1313/001 o velikosti 1+1, ul. Golovinova v k. ú. Kadaň dle schválených Zásad pro hospodaření s byty i nebyt. prostory v majetku města ze dne 28. 5. 2009 - usnesení ZM č. 54/2009 (bod 9 řešení soc. bytů po jejich opuštění nájemcem - obálková metoda)


Usnesení č. 154 / 2009 - nabídka pozemků p. č. 1848/9, 1848/11 v k. ú. Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e odkoupení pozemků parcely č. 1848/9 o výměře 267 m2 a parcely č. 1848/11 o výměře 269 m2 v k. ú. Kadaň nabízených správcem konkurzní podstaty dlužníka f. RESEX a. s., Podlesí 289, za kupní cenu 20 000,-Kč.


Usnesení č. 155 / 2009 - bezúplatný převod 2539/2 v k. ú. Kadaň - ÚZSVM

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 138/2009 (bezúplatný převod p. č. 2539/2 v k. ú. Kadaň) mezi Městem Kadaň a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a to v předloženém znění.

Usnesení č. 156 / 2009 - Smlouva o partnerství - projekt "Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224 (I. etapa)"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o partnerství - projekt "Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224 (I. etapa)" mezi Městem Kadaň a Ústeckým krajem a to v předloženém znění.


Usnesení č. 157 / 2009 - zrušení pověření v zastupování města ve společenstvích

Zastupitelstvo města r u š í pověření - zastupovat město ve společenství vlastníků bytových jednotek na vlastní žádost:

1214 - 1216 p. Tichý
1280 - 1283 p. Tichý


Usnesení č. 158 / 2009 - pověření v zastupování města ve společenství - č. p. 1214-1216

Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e pí Strádalovou, zastupováním města ve společenství vlastníků bytových jednotek domu č. p. 1214 - 1216, ve kterém má město stále majetkovou účast.

Usnesení č. 159 / 2009 - pověření v zastupování města ve společenství - č. p. 1280-1283

Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e pí Strádalovou, zastupováním města ve společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 1280 - 1283, ve kterém má město stále majetkovou účast


Usnesení č. 160 / 2009 - prodej bytové jednotky - č. p. 1241/014

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej bytové jednotky následujícímu kupujícímu:

Čtvrtá etapa - budova č. p. 1241 - 1283

Kupující: pí Považanová

Předmětem prodeje je byt - bytová jednotka o velikosti 1+2, včetně příslušných podílů na společných částech budovy a na pozemcích parc. č. 1997 - 2000 - zastavěné plochy v k. ú. Kadaň, obec Kadaň.

Kupní cena 56 540,- KčUsnesení č. 161 / 2009 - prodej bytové jednotky

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej bytové jednotky následujícímu kupujícímu:

Nultá etapa - budova č. p. 1280 - 1283

Kupující: p. Brejcha

Předmětem prodeje je byt - bytová jednotka o velikosti 1+2 včetně příslušných podílů na společných částech budovy a na pozemcích p. č. 1889, 1890, 1891 a 1892 - zastavěné plochy v k. ú. Kadaň, obec Kadaň.

Kupní cena 101.080,- Kč


Usnesení č. 162 / 2009 - prodej bytové jednotky

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej bytové jednotky následujícímu kupujícímu:

Nultá etapa - budova čp. 1280 - 1283

Kupující: pí Nováková
Předmětem prodeje je byt - bytová jednotka o velikosti 1+2 včetně příslušných podílů na společných částech budovy a na pozemcích par. č. 1889, 1890, 1891, 1892 - zastavěné plochy v k. ú. Kadaň, obec Kadaň.

Kupní cena 101.080,- Kč


Usnesení č. 163 / 2009 - prodej bytové jednotky

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej bytové jednotky následujícímu kupujícímu:

První etapa - budova čp. 1148 - 1150

Kupující: sl. Raadová

Předmětem prodeje je byt - bytová jednotka o velikosti 1+2 včetně příslušných podílů na společných částech budovy a na pozemcích p. č. 1100, 1101 a 1102 - zastavěné plochy v k. ú. Kadaň, obec Kadaň.

Kupní cena 96.520,- Kč


Usnesení č. 164 / 2009 - prodej bytové jednotky

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej bytové jednotky následujícímu kupujícímu:

Čtvrtá etapa - budova č. p. 1220 - 1222

Kupující: pí Peštová

Předmětem prodeje je byt - bytová jednotka o velikosti 1+2 včetně příslušných podílů na společných částech budovy a na pozemcích p. č. 1906, 1907 a 1908 - zastavěné plochy v k. ú. Kadaň, obec Kadaň.

Kupní cena 66.820,- Kč


Usnesení č. 165 / 2009 - záměr SD, a. s. prodat akcie Skládky Tušimice, a. s.

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e nákup akcií Skládky Tušimice, a. s. od Severočeských dolů, a. s.


Usnesení č. 166 / 2009 - žádost o schválení projektu "Společně proti kriminalitě" v rámci programu "Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na projekt "Společně proti kriminalitě" v rámci programu "Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009 a vyčlenit 20 % z celkové částky financování projektu (povinný podíl obce) z rozpočtu města.