Výpis usnesení ze zápisu z 13.zasedání zastupitelstva města

Výpis usnesení ze zápisu z 13.zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne které se konalo dne 18. prosince 2008 od 15.00 hodin v refektáři Františkánského kláštera v Kadani.

Výpis usnesení ze zápisu z 13.zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne které se konalo dne 18. prosince 2008 od 15.00 hodin v refektáři Františkánského kláštera v Kadani.Usnesení č. 271 / 2008 - 6. rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložené rozpočtové změny - 6. rozpočtové opatření.

6. rozpočtové opatření k 18.12.2008

(v tis. Kč)

rozpočet

změna

Upravený

rozpočet

Příjmy

Neda ňové

neinvestiční dary

1 293,85

69,60

1 363,45

sankční platby

pokuty - životní prostředí

0,00

10,00

10,00

Přijaté transfery

Odborný lesní hospodář - dotace KÚ

66,72

28,14

94,86

Zateplení a výměna oken 1.ZŠ  - dotace SFŽP

0,00

1 043,30

1 043,30

Zateplení a výměna oken 1.ZŠ  - dotace Fond soudržnosti

0,00

17 736,60

17 736,60

Účel.stát.neinv.dotace v pož.ochr.na výdaje jednotky SDH

0,00

132,62

132,62

příspěvek na péči opráv. osobám dle zákona 108/2006 Sb.

78 480,00

460,00

78 940,00

Ostatní

poplatky za zadávací dokumentaci

105,00

100,00

205,00

Evropský den bez aut

0,00

8,00

8,00

Profireal - správa a údržba bytového fondu

45 429,90

7 000,00

52 429,90

Celkem příjmy

579 843,20

26 588,26

606 431,46

Výdaje

Odbor vnitřních věcí

mzdové a sociální náklady

OON

3 000,00

- 100,00

2 900,00

zdravotní pojištění

4 048,60

100,00

4 148,60

neinvestiční náklady

drobný hmotný majetek

830,00

59,60

889,60

činnost v oblasti sociálně právní ochrany

platy

2 333,10

-155,10

2 178,00

sociální pojištění

606,60

-40,30

566,30

zdravotní pojištění

210,00

-14,00

196,00

drobný hmotný majetek

70,00

95,40

165,40

nákup materiálu

60,00

55,00

115,00

pohonné hmoty

100,00

59,00

159,00

Odbor životního prostředí

Odborný lesní hospodář - dotace KÚ

66,72

28,14

94,86

investice v zeleni

1 756,00

258,00

2 014,00

ochrana přírody a krajiny

247,00

-160,00

87,00

likvidace následků ropných a jiných havárií

100,00

-80,00

20,00

Odbor výstavby

Zateplení a výměna oken 1.ZŠ  - dotace SFŽP

0,00

1 043,30

1 043,30

Zateplení a výměna oken 1.ZŠ  - dotace Fond soudržnosti

0,00

17 736,60

17 736,60

vnitřní správa

údržba budov MěÚ, MěSSS, DDM a hřbitova

5 554,00

-300,00

5 254,00

Správa odboru výstavby

12 348,00

400,00

12 748,00

Odbor sociálních věcí

příspěvek na péči opráv. osobám dle zákona 108/2006 Sb.

78 480,00

460,00

78 940,00

Organizační složky

Městská policie

nákup služeb

801,60

10,00

811,60

Požární ochrana

drobný hmotný majetek

7,50

63,50

71,00

ochranné pomůcky

20,00

88,50

108,50

nákup služeb

75,00

6,30

81,30

pohonné hmoty

138,00

-19,38

118,62

cestovné

2,00

-1,30

0,70

Civilní ochrana

drobný hmotný majetek

10,80

34,20

45,00

stroje a zařízení

39,20

-39,20

0,00

Příspěvkové organizace

Městská správa sociálních služeb

provoz

3 000,00

-900,00

2 100,00

Ostatní výdaje

Ostatní výdaje

rezerva

7 087,52

900,00

7 987,52

Profireal - správa a údržba bytového fondu

45 429,90

7 000,00

52 429,90

Celkem výdaje

579 843,20

26 588,26

606 431,46Usnesení č. 272 / 2008 - návrh rozpočtu 2009

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený rozpočet města na rok 2009 (viz příloha č. 1).


Usnesení č. 273 / 2008 - rozpočtový výhled na rok 2010 - 2011

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í rozpočtový výhled na rok
2010 - 2011.


Usnesení č. 274 / 2008 - Smlouva o kontokorentním úvěru

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření předložené Smlouvy
o kontokorentním úvěru ve výši 20 mil. Kč s Komerční bankou, a.s.


Usnesení č. 275 / 2008 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e "Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně" s účinností od 1. 1. 2009.


Usnesení č. 276 / 2008 - plán práce rady města a zastupitelstva města pro rok 2009

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený plán práce rady města a zastupitelstva města pro rok 2009.


Usnesení č. 277 / 2008 - zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předložené zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru.


Usnesení č. 278 / 2008 - odvolání Ing. Š imánové z funkce člena kontrolního výboru

Zastupitelstvo města o d v o l á v á Ing. Š imánovou z funkce člena kontrolního výboru na vlastní žádost.


Usnesení č. 279 / 2008 - jmenování člena kontrolního výboru - p. Bílek Vladimír

Zastupitelstvo města j m e n u j e p. Vladimíra Bílka členem kontrolního výboru zastupitelstva města.


Usnesení č. 280 / 2008 - návrh odměn členům kontrolního výboru

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e vyplacení finančního daru členům kontrolního výboru v předložené výši.


Usnesení č. 281 / 2008 - stanovení náhrad neuvolněným členům zastupitelstva města pro rok 2009

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e stanovení paušální náhrady neuvolněným členům zastupitelstva města pro rok 2009, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru, za výkon jejich funkce, za jednání zastupitelstva města, rady města, výborů a komisí v následující výši:
- jednání v trvání do 5 hodin 700 Kč
- jednání nad 5 hodin 1.000 Kč


Usnesení č. 282 / 2008 - žádost o vstup do Svazu měst a obcí ČR

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e vstup města Kadaně do Svazu měst a obcí ČR na základě došlé žádosti a trvá na svém usnesení ZM č. 101/2007 ze dne 22. 2. 2007.


Usnesení č. 283 / 2008 - žádost o poskytnutí příspěvku ZO Astra Kadaň

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku na odstranění havárie zahradní cisterny pro sdružení zahrádkářské kolonie Astra 6 na základě došlé žádosti pro rok 2009.

Usnesení č. 284 / 2008 - podání žádosti o dotaci na ROP Severozápad - akce "Revitalizace městské části - sídliště C, část c), e)"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na ROP Severozápad na akci "Revitalizace městské části - sídliště C, část c), e)", přičemž výše celkových nákladů bude činit cca 30 mil. Kč vč. DPH a akce bude provedena ve třech etapách v letech 2009 - 2011.


Usnesení č. 285 / 2008 - zajištění finančního krytí projektu připraveného do ROP Severozápad - akce "Revitalizace městské části - sídliště C, část c), e)"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zajištění finančního krytí projektů připraveného k předložení do ROP Severozápad na akci "Revitalizace městské části - sídliště C, část c), e)". Celkové náklady prvních dvou etap projektu, tj. cca 17 mil. Kč, budou kryty z rozpočtu města.

Usnesení č. 286 / 2008 - spolufinancování projektu připraveného do ROP Severozápad
- akce "Revitalizace městské části - sídliště C, část c), e)"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e spolufinancování projektu připraveného k předložení do ROP Severozápad na akci "Revitalizace městské části - sídliště C, část c), e)" z prostředku obce, a to v minimální výši 7,5 % celkového rozsahu projektu, tj. cca 2,5 mil. Kč.

Usnesení č. 287 / 2008 - akce "Regenerace panelového sídliště C - etapa a), rok 2009 - 2010"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e přípravu a realizaci akce "Regenerace panelového sídliště C - etapa a), rok 2009 - 2010" u objektu 1340 a čp. 1354 - 1360 a její spolufinancování v rámci Programu Regenerace panelových sídlišť - rok 2009 - 2010.

Usnesení č. 288 / 2008 - dodatek ke zřizovací listině č. 2 ZUŠ  Klementa Slavického, Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený dodatek ke zřizovací listině č. 2 Základní umělecké školy Klementa Slavického, Kadaň.


Usnesení č. 289 / 2008 - žádost FC Betis Kadaň o zařazení mezi preferované sporty

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e doplnění Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu města Kadaně sportovním oddílům, které byly schváleny usnesením zastupitelstva města č. 334/2007 ze dne 29. 11. 2007, a to doplněním preferovaných sportů o futsal.

Usnesení č. 290 / 2008 - Strážiště- ukončení smlouvy s pí Hessovou

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e ukončení smlouvy o budoucí smlouvě
kupní č. 4541//N/03 uzavřené s pí Hessovou dohodou ke dni 31. 12. 2008 a b e r e n a v ě d o m í ukončení nájemní smlouvy č. M 282/2003 s pí Hessovou ke stejnému datu.

Usnesení č. 291 / 2008 - Strážiště - uzavření smlouvy s pí Balážovou

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nemovitosti - byt č. 2 na zastavěné parcele 2953/118, příslušný podíl na společných částech domu včetně garážového stání v suterénu domu včetně ideální 1/9 zastavěné parcely 2953/118 v k.ú.Kadaň s pí Balážovou v předloženém znění s účinností od 1. 1. 2009.

Usnesení č. 292 / 2008 - prodej parcely 632/3 v k.ú. Prunéřov - manželé Proškovi

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej parcely 632/3 o vým. 4 m2 k.ú. Prunéřov za dohodnutou kupní cenu 990,- Kč do vlastnictví - SJM Proškovým.

Usnesení č. 293 / 2008 - prodej parcely č. 358/34, 358/39, 358/47, 358/50 a 358/83 v k.ú. Tušimice - p. Studený

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej pozemků par. č. 358/34 o vým. 1352 m2, 358/39 o vým. 1011 m2, 358/47 o vým. 4877 m2, 358/50 o vým. 830 m2 a 358/83 o vým. 2457 m2 v k.ú. Tušimice za dohodnutou kupní cenu 74.340,- Kč společnosti Studený s.r.o., se sídlem Tušimice 27, zast. jednatelem p. Studeným. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 2.230,- Kč.

Usnesení č. 294 / 2008 - prodej parcely č. 13/7 v k.ú. Pokutice - manž. Plechatí

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej pozemku par. č. 13/7 o vým. 96 m2 v k.ú. Pokutice za dohodnutou kupní cenu 9.290,- Kč manželům Plechatým. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 279,- Kč.

Usnesení č. 295 / 2008 - prodej parcely č. 239/69 v k.ú. Tušimice - p. Jelínek

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e zveřejnění záměru obce prodat parcelu č. 239/69 v k.ú. Tušimice (na základě došlé žádosti o prodej).

Usnesení č. 296 / 2008 - prodej pozemků v zahrádkářské kolonii Na Vinici Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e :

1) prodej pozemků par. č. 3196/34 o vým. 14 m2 a par. č. 3196/50 o vým. 472 m2 (celková vým. 486 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Ducháčkovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.624,- Kč (pozemky + cesta).

2) prodej pozemků par. č. 3196/33 o vým. 12 m2 a par. č. 3196/51 o vým. 293 m2 (celková vým. 305 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Hanusovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 1.719,- Kč (pozemky + cesta).

3) prodej pozemků par. č. 3196/52 o vým. 356 m2, par. č. 3196/7 o vým. 16 m2 a par. č. 3196/92 o vým. 446 m2 (celková vým. 818 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň pí Š ímové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 4.284,- Kč (pozemky + cesta). Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 129,- Kč (pozemky + cesta).

4) prodej pozemků par. č. 3196/32 o vým. 7 m2 a par. č. 3196/53 o vým. 384 m2 (celková vým. 391 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň pí Melichové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.149,- Kč (pozemky + cesta).

5) prodej pozemků par. č. 3196/31 o vým. 13 m2 a par. č. 3196/54 o vým. 369 m2 (celková vým. 382 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Holanovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.104,- Kč (pozemky + cesta).

6) prodej pozemků par. č. 3196/30 o vým. 13 m2 a par. č. 3196/55 o vým. 354 m2 (celková vým. 367 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň p. Vadlejchovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.029,- Kč (pozemky + cesta).

7) prodej pozemků par. č. 3196/29 o vým. 13 m2 a par. č. 3196/56 o vým. 380 m2 (celková vým. 393 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Kubíčkovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.159,- Kč (pozemky + cesta).

8) prodej pozemků par. č. 3196/28 o vým. 10 m2 a par. č. 3196/57 o vým. 369 m2 (celková vým. 379 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Rychtaříkovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.089,- Kč (pozemky + cesta).

9) prodej pozemků par. č. 3196/27 o vým. 13 m2 a par. č. 3196/58 o vým. 370 m2 (celková vým. 383 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň p. Černému za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.109,- Kč (pozemky + cesta).

10) prodej pozemků par. č. 3196/59 o vým. 418 m2 a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň pí Borgulové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.284,- Kč (pozemky + cesta).

11) prodej pozemků par. č. 3196/26 o vým. 15 m2 a par. č. 3196/60 o vým. 361 m2 (celková vým. 376 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Kubíčkovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.074,- Kč (pozemky + cesta).

12) prodej pozemků par. č. 3196/25 o vým. 15 m2 a par. č. 3196/61 m2 o vým. 370 m2 (celková vým. 385 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň pí Š rámkové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.119,- Kč (pozemky + cesta).

13) prodej pozemků par. č. 3196/24 o vým. 18 m2 a par. č. 3196/62 o vým. 348 m2 (celková vým. 366 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň pí Petrilákové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.024,- Kč (pozemky + cesta).

14) prodej pozemků par. č. 3196/22 o vým. 8 m2, par. č. 3196/23 o vým. 12 m2 a par. č. 3196/63 o vým. 326 m2 (celková vým. 346 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Novákovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 1.924,- Kč (pozemky + cesta).

15) prodej pozemků ideální ½ par. č. 3196/21 o vým. 12 m2, ideální ½ par. č. 3196/64 o vým. 384 m2 (celková vým. 396 m2) a ideální 1/112 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň pí Veseléa ideální ½ par. č. 3196/21 o vým. 12 m2, ideální ½ par. č. 3196/64 o vým. 384 m2 (celková vým. 396 m2) a ideální 1/112 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň pí Bursukové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2174,- Kč (pozemky + cesta).

16) prodej pozemků ideální ½ par. č. 3196/65 o vým. 513 m2 a ideální 1/112 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň pí Procházkové a ideální ½ par. č. 3196/65 o vým. 513 m2 a ideální 1/112 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň p. Mrvečkovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.759,- Kč (pozemky + cesta).

17) prodej pozemků par. č. 3196/48 o vým. 17 m2, par. č. 3196/66 o vým. 468 m2 (celková vým. 485 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Š mídovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.619,- Kč (pozemky + cesta).

18) prodej pozemků par. č. 3196/47 o vým. 13 m2 a par. č. 3196/67 o vým. 330 m2 (celková vým. 343 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Maškovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 1.909,- Kč (pozemky + cesta).

19) prodej pozemků par. č. 3196/46 o vým. 6 m2 a par. č. 3196/68 o vým. 410 m2 (celková vým. 416 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň pí Čermákové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.274,- Kč (pozemky + cesta).

20) prodej pozemků par. č. 3142/41 o vým. 488 m2, par. č. 3196/45 o vým. 8 m2 a par. č. 3196/69 o vým. 381 m2 (celková vým. 877 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Vodrážkovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 4.579,- Kč (pozemky + cesta). Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 137,- Kč (pozemky + cesta).

21) prodej pozemků par. č. 3196/44 o vým. 8 m2 a par. č. 3196/108 o vým. 396 m2 (celková vým. 404 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň p. Tomešovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.214,- Kč (pozemky + cesta).

22) prodej pozemků par. č. 3196/43o vým. 10 m2 a par. č. 3196/70 o vým. 358 m2 (celková vým. 368 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Apolenovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.034,- Kč (pozemky + cesta).

23) prodej pozemků par. č. 3196/71 o vým. 413 m2 a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň p. Ramešovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.259,- Kč (pozemky + cesta).

24) prodej pozemků par. č. 3196/72 o vým. 384 m2 a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželé Volákovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.114,- Kč (pozemky + cesta).

25) prodej pozemků par. č. 3196/73 o vým. 416 m2 a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Volákovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.274,- Kč (pozemky + cesta).

26) prodej pozemků par. č. 3196/35 o vým. 17 m2, par. č. 3196/74 o vým. 391 m2 (celková vým. 408 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Horským za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.234,- Kč (pozemky + cesta).

27) prodej pozemků par. č. 3196/37 o vým. 15 m2, par. č. 3196/75 o vým. 556 m2 (celková vým. 571 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň p. Petrilákovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 3.049,- Kč (pozemky + cesta).

28) prodej pozemků par. č. 3196/76 o vým. 86 m2, par. č 3196/78 o vým. 470 m2 (celková vým. 556 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň pí Malzerové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.974,- Kč (pozemky + cesta).

29) prodej pozemků par. č. 3196/36 o vým. 14 m2, par. č. 3196/39 o vým. 21 m2, par. č. 3196/77 o vým. 21 m2, par. č. 3196/79 o vým. 462 m2 (celková vým. 518 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň p. Kočanovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.784,- Kč (pozemky + cesta).

30) prodej pozemků par. č. 3196/80 o vým. 442 m2 a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň pí Ambrožové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.404,- Kč (pozemky + cesta).

31) prodej pozemků ideální ½ par. č. 3196/38 o vým. 17 m2, ideální ½ par. č. 3196/81o vým. 359 m2 (celková vým. 376 m2) a ideální 1/112 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň p.Vaníčkovi a ideální ½ par. č. 3196/38 o vým. 17 m2, ideální ½ par. č. 3196/81o vým. 359 m2 (celková vým. 376 m2) a ideální 1/112 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 Kadaň píVaníčkové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.074,- Kč (pozemky + cesta).

32) prodej pozemků par. č. 3196/82 o vým. 327 m2 a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň pí Vrškové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 1.829,- Kč (pozemky + cesta).

33) prodej pozemků par. č. 3196/83 o vým. 418 m2 a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň pí Blažkové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.284,- Kč (pozemky + cesta).

34) prodej pozemků par. č.3196/41 o vým. 10 m2, 3196/84 o vým. 363 m2 (celková vým. 373 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň p. Gálíkovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.059,- Kč (pozemky + cesta).

35) prodej pozemků par. č. 3196/42 o vým. 15 m2, par. č. 3196/85 o vým. 324 m2 (celková vým. 339 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Lupinským za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 1.889,- Kč (pozemky + cesta).

36) prodej pozemků par. č. 3196/40 o vým. 23 m2, par. č. 3196/86 o vým. 391 m2 (celková vým. 414 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Schorným za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.264,- Kč (pozemky + cesta).

37) prodej pozemků par. č. 3196/20 o vým. 20 m2, par. č. 3142/39 o vým. 7 m2, par. č. 3196/87 o vým. 435 m2, par. č. 3142/42 o vým. 783 m2 (celková vým. 1245 m2)
a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň pí Zemanové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 6.419,- Kč (pozemky + cesta). Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 193,- Kč (pozemky + cesta).

38) prodej pozemků par. č. 3196/3 o vým. 14 m2, 3142/46 o vým. 92 m2, 3196/88 o vým. 403 m2 (celková vým. 509 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň p. Gorolovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.739,- Kč (pozemky + cesta).

39) prodej pozemků par. č. 3196/4 o vým. 14 m2, par. č. 3142/44 o vým. 82 m2, par. č. 3196/89 o vým. 496 m2 (celková vým. 592 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Trunečkovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 3.154,- Kč (pozemky + cesta).

40) prodej pozemků par. č. 3196/5 o vým. 16 m2, par. č. 3142/43 o vým. 143 m2, par. č. 3196/90 o vým. 465 m2 (celková vým. 624 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň pí Wilinské za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 3.314,- Kč (pozemky + cesta).

41) prodej pozemků par. č. 3142/45 o vým. 76 m2, par. č. 3196/6 o vým. 14 m2a par. č. 3196/91 o vým. 467 m2 (celková vým. 557 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kada ň manželům DŠ‘ringovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.979,- Kč (pozemky + cesta).

42) prodej pozemků par. č. 3196/8 o vým. 23 m2 a par. č. 3196/93 o vým. 454 m2 (celková vým. 477 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň p. Petrilákovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.579,- Kč (pozemky + cesta).

43) prodej pozemků par. č. 3196/9 o vým. 22 m2 a par. č. 3196/94 o vým. 456 m2 (celková vým. 478 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Petrilákovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.584,- Kč (pozemky + cesta).

44) prodej pozemků par. č. 3196/2 o vým. 12 m2 a par. č. 3196/95 o vým. 282 m2 (celková vým. 294 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň pí Havlatové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 1.664,- Kč (pozemky + cesta).

45) prodej pozemků par. č. 3196/10 o vým. 15 m2 a par. č. 3196/96 o vým. 305 m2 (celková vým. 320 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Levovicsovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 1.794,- Kč (pozemky + cesta).

46) prodej pozemků par. č. 3196/97 o vým. 320 m2 a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Petriškovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 1.794,- Kč (pozemky + cesta).

47) prodej pozemků par. č. 3196/11 o vým. 23 m2 a par. 3196/98 o vým. 287 m2 (celková vým. 310 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Michalitschkovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 1.744,- Kč (pozemky + cesta).

48) prodej pozemků par. č. 3196/12 o vým. 20 m2 a par. č. 3196/99 o vým. 280 m2 (celková vým. 300 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. p. Kucharčukovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 1.694,- Kč (pozemky + cesta).

49) prodej pozemků par. č. 3196/13 o vým. 10 m2 a par. č. 3196/100 o vým. 281 m2 (celková vým. 291 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň pí Brožové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 1.649,- Kč (pozemky + cesta).

50) prodej pozemků par. č. 3196/14 o vým. 10 m2 a par. č. 3196/101 o vým. 291 m2 (celková vým. 301m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Hurá ňovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 1.699,- Kč (pozemky + cesta).

51) prodej pozemků par. č. 3196/102 o vým. 424 m2 a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Struzynovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.314,- Kč (pozemky + cesta).

52) prodej pozemků par. č. 3196/15 o vým. 28 m2 a par. č. 3196/103 o vým. 586 m2 (celková vým. 614 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň pí Pajorové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 3.264,- Kč (pozemky + cesta).

53) prodej pozemků par. č. 3196/16 o vým. 12 m2 a par. č. 3196/104 o vým. 457 m2 (celková vým. 469 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň pí Popovičové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.539,- Kč (pozemky + cesta).

54) prodej pozemků par. č. 3196/17 o vým. 15 m2 a par. č. 3196/105 o vým. 323 m2 (celková vým. 338 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň p. Svobodovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 1.884,- Kč (pozemky + cesta).

55) prodej pozemků par. č. 3196/18 o vým. 20 m2 a par. č. 3196/106 o vým. 341 m2 (celková vým. 361 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň manželům Bendovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 1.999,- Kč (pozemky + cesta).

56) prodej pozemků par. č. 3196/19 o vým. 18 m2 a par. č. 3196/107 o vým. 342 m2 (celková vým. 360 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k.ú. Kadaň p. Tomanovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 1.994,- Kč (pozemky + cesta).

Usnesení č. 297 / 2008 - stanovení cen nemovitostí pro rok 2009

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující kupní ceny nemovitostí pro rok
2009:
Kupní cena :

1. Kupní cena (smluvní cena) je stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb., o oce ňování majetku ve znění pozdějších vyhlášek Ministerstva financí ČR + da ň z převodu nemovitosti dle zákona č. 357/1992 Sb., o daních ve znění pozdějších vyhlášek.

2. V odůvodněných případech bude kupní cena stanovena individuálně na základě
usnesení zastupitelstva města.


Usnesení č. 298 / 2008 - nabídka prodeje pozemku na "Jihovýchodním předpolí"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e přijetí nabídky spoluvlastníků pí Slapničkové, pí Melčové, p. Paura, p. Gaža na výkup p.č. 3464/3 o výměře 887 m2 v k.ú. Kadaň v lokalitě "Jihovýchodního předpolí" za navrhovanou kupní cenu ve výši 177 400,-Kč, tj. 200,-Kč/m2 a to za podmínky, že převáděná nemovitost bude prosta všech dluhů, věcných břemen, zástavních práv a jiných závazků omezujících vlastnické právo.

Usnesení č. 299 / 2008 - převod budovy bez čp. stojící na p.č. 2498 v k.ú. Kadaň (RESEX)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů záměr obce prodat níže uvedený nemovitý majetek. Jedná se o budovu bez čp. stojící na p.č. 2498 v k.ú. Kadaň.

Usnesení č. 300 / 2008 - informace o neposkytnutí příspěvku - manž. Urbanovi

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í informaci o neposkytnutí příspěvku Milanu a Petře Urbanovým na zvýšené náklady spojené s obnovou nemovitostí
č. p. 290 v ulici Š˜íční v Kadani - výměna krytiny, okapů a oplechování z důvodu porušení podmínky dohody o poskytnutí příspěvku - obnova nebyla provedena v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.


Usnesení č. 301 / 2008 - smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na Ambulantní pohotovostní péči

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče mezi městem Kadaň a Ústeckým krajem.


Usnesení č. 302 / 2008 - dopis generálního ředitele ČEZ Správa majetku, s. r. o.,
dopis starosty města generálnímu řediteli ČEZ Správa majetku, s. r. o.

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í dopis generálního ředitele ČEZ Správa majetku, s. r. o. ve věci řešení prodeje bytů v majetku ČEZ, a. s. a s c h v a l u j e znění dopisu starosty města s nabídkou města Kadaně na řešení prodeje bytů v majetku ČEZ, a. s.