Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Kadaně

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Kadaně, dle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů starosta města Kadaně PaedDr. Jiří Kulhánek oznamuje:

1.Volby do zastupitelstva města Kadaně se uskuteční v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin

2. Místem konání ve volebním okrsku č.1-12 jsou volební místnosti pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu - viz. příloha

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu nebo osvědčení o registraci), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

6. Každý volič se musí odebrat před hlasováním do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků samostatně.


V Kadani dne 5. 9. 2022 


PaedDr. Jiří Kulhánek

starosta města